Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009

Χάρτης υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην "κοινωνία της γνώσης"

Η «κοινωνία της γνώσης» δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, μεταλλάσσοντας τις βάσεις του οικονομικού ανταγωνισμού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργούν νέες δεξιότητες και την ανάγκη συνεχούς μάθησης και μεταβολής του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον ,τις μεταφορές και συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι Δημοτικές αρχές έχουν την υποχρέωση να εξασκούν πολιτικές και οι πολίτες να διεκδικούν.
Η «Κοινωνία της γνώσης» που διαμορφώνεται ,πρέπει να είναι μια κοινωνία για όλους, χωρίς κινδύνους ανισοτήτων όπως η ψηφιακή διαίρεση , όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.
Στα πλαίσια αυτά το Δίκτυο ΙΚΑΡΟΣ ( Διαδημοτική συνεργασία Δήμων Κρήτης και νησιών του Αιγαίου για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών http://www.ikarosnetwork.gr/ ) επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε Καταστατικό χάρτη υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην "κοινωνία της γνώσης".Καταστατικός χάρτης υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην "κοινωνία της γνώσης"


Η «κοινωνία της γνώσης» δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο εργασίας, διασκέδασης, επικοινωνίας και συναλλαγής, μεταλλάσσοντας τις βάσεις του οικονομικού ανταγωνισμού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργούν νέες δεξιότητες και την ανάγκη συνεχούς μάθησης και μεταβολής του εκπαιδευτικού συστήματος. Παράλληλα, επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, το περιβάλλον ,τις μεταφορές και συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η «Κοινωνία της γνώσης» που διαμορφώνεται ,να είναι µια κοινωνία για όλους, χωρίς κινδύνους ανισοτήτων όπως η ψηφιακή διαίρεση , όπου διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.
Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε , μέσα στη σφαίρα της ευθύνης και των δραστηριοτήτων μας, να εξασφαλίσουμε σταδιακά την αποτελεσματική αναγνώριση και την προστασία των ιδιαίτερων και μετρήσιμων δικαιωμάτων όλων των πολιτών στην «κοινωνία της γνώσης» εγγυώμενοι τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Ι.1. Η Δημοτική αρχή παίρνει πρωτοβουλίες ώστε οι Δημότες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δημοτικών υποδομών , κατά προτίμηση μέσω ευρυζωνικών υποδομών. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ι.2. Η Δημοτική αρχή λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των πολιτών και προνοεί για την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις μορφές (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία )

Ι.3. Η Δημοτική αρχή παρέχει εγγυήσεις για την ασφάλεια και την μυστικότητα όλων των προσωπικών στοιχείων που υπάρχουν και διακινούνται στα δημοτικά πληροφοριακά συστήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου

ΙΙ.1. Η Δημοτική αρχή παράγει ψηφιακό περιεχόμενο αναδεικνύοντας το πολιτιστικό απόθεμα ,προβάλλοντας τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και παρουσιάζοντας την ιστορική διαδρομή της πόλης που αντιπροσωπεύει.

ΙΙ.2. Η Δημοτική αρχή παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακές υπηρεσίες όλων των επιπέδων.

ΙΙ.3. Η Δημοτική αρχή φροντίζει ώστε οι πολιτικές, τα πρότυπα και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά της συστήματα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την διαχείριση περιεχομένου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πλαίσιο διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών συναλλαγών.

II.4. Η Δημοτική αρχή οφείλει να συνεργάζεται με τους πολίτες για τηνδιαμόρφωση και υλοποίηση νέων εφαρμογών και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Υποχρέωση υιοθέτησης ανοικτών προτύπων

III.1. Η Δημοτική αρχή επιδιώκει την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων αποθήκευσης εγγράφων και διακίνησης πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνεται ανεξαρτησία από συγκεκριμένους κατασκευαστές λογισμικού, να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη διατήρηση της πληροφορίας, και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτήν.

III.2. Η Δημοτική αρχή στηρίζει την χρήση Ελεύθερου Λογισμικού στις δημοτικές υπηρεσίες, και διερευνά τις δυνατότητες μετάβασης όπου αυτό δεν είναι τεχνικά εύκολο, για την επίτευξη αειφορίας, διαφάνειας και διαλειτουργικότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλά και για την αξιοποίηση του διεθνούς κοινωνικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει το Ελεύθερο λογισμικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV:Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

IV.1. Η Δημοτική αρχή οφείλει να επενδύσει σε πράσινες ΤΠΕ προμηθευόμενη την ανάλογη τεχνολογία, εκπαιδεύοντας τους πολίτες στη χρήση Δημοτικών πράσινων ΤΠΕ , ερευνώντας την θεσμοθέτηση της τηλε-εργασίας και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

IV.2. Η Δημοτική αρχή οφείλει να προχωρήσει στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V:Υποχρέωση διευκόλυνσης της , με ψηφιακό τρόπο , συμμετοχής

V.1. Η Δημοτική αρχή υποχρεούται να εξασφαλίσει το δικαίωμα στον πολίτη να διατυπώνει την γνώμη του χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα, πριν την λήψη αποφάσεων.

V.2. Η Δημοτική αρχή δεσμεύεται να δημοσιεύει τα τελικά κείμενα των αποφάσεων στο διαδίκτυο ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών

VI.1. Η Δημοτική αρχή παίρνει πρωτοβουλίες ώστε οι πολίτες να αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές των πολιτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες.

VI.2. Η Δημοτική αρχή φροντίζει ώστε οι πολίτες να έχουν εξατομικευμένη βοήθεια όταν χρησιμοποιούν δημοτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών

VI.3. Η Δημοτική αρχή δημιουργεί πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται στη χρήση δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.