Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Χάρτης δεσμεύσεων των Ευρωπαϊκών πόλεων για την ένταξη των Μεταναστών

« Η δέσμευσή μας ως προς την ένταξη των μεταναστών και κοινοτήτων των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές πόλεις»

Ο καταστατικός χάρτης που ακολουθεί ο οποίος αναπτύχθηκε από ομάδα εργασίας του δικτύου Eurocities, αναφέρεται στις δεσμεύσεις των φορέων χάραξης πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές Πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της πολυμορφίας και της ισότητας στις Πόλεις αυτές.

Την μετάφραση έκανε η Σοφία Μυρτάκη, οικονομολόγος, εργαζόμενη στο Δήμο Ηρακλείου

Με το κείμενο, από το 2004 , «Συνεισφορά στην σωστή διακυβέρνηση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και την αποδοχή των αιτούντων άσυλο», η ομάδα εργασίας του Eurocities παρουσίασε ένα σύνολο κοινών αρχών για περισσότερο συνεκτικές και ολοκληρωμένες πόλεις. Μέσα στο 2006 αυτό αναπτύχθηκε στο "Διαδικασία Ένταξης στις Πόλεις" μία συνδυασμένη ενέργεια ανάμεσα στην ομάδα εργασίας του Eurocities και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει την τοπικής εμβέλειας εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Βασικών Κοινών Αρχών για Ένταξη.
Αυτή η διαδικασία επισημοποιήθηκε σε μία συνεργασία ανάμεσα στην ομάδα εργασίας του Eurocities και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Διακήρυξη του Μιλάνου το 2007. Αυτή εμπεριέχει:
  1. Μία σειρά Διασκέψεων για την "Ένταξη στις Πόλεις" που συγκεντρώνει τις πόλεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις εθνικές κυβερνήσεις και την αστική κοινωνία γύρω από θέματα ένταξης. Οι 4 πρώτες διασκέψεις έλαβαν χώρα στο Ρότερνταμ, το Μιλάνο, το Βερολίνο και το Λονδίνο,
  2. Μία πολιτική διαλόγου ένταξης ανάμεσα σε αντιπροσώπους πόλεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
  3. Προγράμματα αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα σε πόλεις στο πεδίο της διακυβέρνησης .
Αυτός ο καταστατικός χάρτης αναπτύχθηκε από την ομάδα εργασίας του Eurocities για "την Μετανάστευση και την Ένταξη" και τις πόλεις Άμστερνταμ, Βερολίνο, Λιντς, Λονδίνο και Ρώμη ως συνεργάτες στο σχέδιο « Πολυμορφία και Ισότητα στις Ευρωπαϊκές πόλεις» - ένα ισάξιο σχέδιο αναθεώρησης συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ένταξη των υπηκόων των τρίτων χωρών.
« Η δέσμευσή μας ως προς την ένταξη των μεταναστών και κοινοτήτων των μεταναστών στις Ευρωπαϊκές πόλεις»

Εμείς, οι υπογράφοντες Δήμαρχοι, αναγνωρίζουμε και εκτιμάμε τη συμβολή που η μετανάστευση και οι μετανάστες έχουν επιφέρει στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και αιώνων, οι μετανάστες έχουν έρθει με νέες εμπειρίες και ιδέες επιφέροντας έτσι πρόοδο στην επιστήμη, τις τέχνες, το εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη. Διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία ποικιλομορφίας και ζωντάνιας που βιώνουμε στις πόλεις μας σήμερα.

Αυτό το μοτίβο συνεχίζεται. Οι περισσότερο ανοικτές οικονομικές συνεργασίες και προκλήσεις όπως η διαμάχη και η κλιματική αλλαγή αυξάνουν τη μετανάστευση εντός Ευρώπης. Η πλειοψηφία των μεταναστών που έχουν έρθει να δουλέψουν, να σπουδάσουν, να εντάξουν τα μέλη της οικογένειας τους ή αιτούνται άσυλο επιλέγουν να έρθουν σε πόλεις. Κάποιοι θα παραμείνουν για περιορισμένη χρονική περίοδο και αρκετοί θα επιλέξουν να εγκατασταθούν και να καταστήσουν την πόλη τόπο καταγωγής τους.

Αναγνωρίζουμε ότι η μετανάστευση επιφέρει οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλη καθώς και προκλήσεις. Μολονότι αρκετοί μετανάστες ευημερούν, κάποιοι άλλοι είναι συχνά οι φτωχότεροι στις πόλεις μας. Τέτοιου είδους ανισότητα όχι μόνο παρακωλύει την πλήρη αξιοποίηση των οφελών από την μετανάστευση, αλλά επίσης λειτουργεί ως εμπόδιο στην ένταξη.

Η ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, χτισμένη στη θετική δέσμευση των νεοεισερχομένων και των εγκατεστημένων κατοίκων. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει όλες τις πτυχές της ζωής: οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, αστικές και πολιτικές και συνεχίζεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την άφιξη. Μαθαίνοντας και μιλώντας την επίσημη γλώσσα της πόλης είναι ζωτικής σημασίας γι’αυτή τη διαδικασία και απαραίτητο για την αλληλεπίδραση. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι η πόλωση και η σύγκρουση ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους και τους εγκατεστημένους κατοίκους στην περίπτωση που η ένταξη αποτυγχάνει.

Με μια μακρά ιστορία υποδοχής των νεοεισερχομένων στις Ευρωπαϊκές πόλεις, εμείς οι Δήμαρχοι, διαδραματίζουμε κεντρικό ρόλο στην πραγμάτωση εργασιών ένταξης στις πόλεις και στη διαμόρφωση εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών ένταξης.

Το όραμά μας για την ένταξη είναι εκείνο όπου όλοι οι κάτοικοι της πόλης θα μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε μία ζωή γεμάτη ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Οι πόλεις χαράσσουν πολιτικές ένταξης μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ποικιλομορφίας και ισότητας, περικλείοντας εθνική καταγωγή και θρησκεία, φύλο, γενετήσιο προσανατολισμό, ηλικία και αναπηρία και αρκετές έχουν αναπτύξει ειδικές στρατηγικές ένταξης.

Αυτός ο Χάρτης για Ένταξη στις Πόλεις αξιοποιεί τα καθήκοντα και τις ευθύνες μας ως φορείς χάραξης πολιτικής, παρόχους υπηρεσιών, εργοδότες και αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών, για να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, να εντάσσουμε τους μετανάστες και να αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα του πληθυσμού που αποτελεί μία πραγματικότητα στις πόλεις μας.

Ως φορείς χάραξης πολιτικής θα:

Ø Επικοινωνήσουμε ενεργά την δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες για τον καθένα που ζει στην πόλη,
Ø Διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις μέσα από τις πολιτικές μας,
Ø Διευκολύνουμε τη συμμετοχή της κοινότητας των μεταναστών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και εξαλείφουμε τα εμπόδια για συμμετοχή.

Ως πάροχοι υπηρεσιών θα:

Ø Υποστηρίξουμε ίσες ευκαιρίες για τους μετανάστες στις υπηρεσίες που δικαιούνται, ειδικότερα θα υποστηρίξουμε πρόσβαση στην εκμάθηση της γλώσσας, στο θέμα της στέγασης, στην εργασία, στην κοινωνική μέριμνα και την εκπαίδευση,
Ø Διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες των μεταναστών έχουν κατανοηθεί και ικανοποιούνται από τους παρόχους των υπηρεσιών.

Ως εργοδότες θα:

Ø Λάβουμε μέτρα για να αναδείξουμε την πολυμορφία της πόλης μας μέσα από τη σύνθεση του εργατικού μας δυναμικού σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης,
Ø Διασφαλίσουμε ότι όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προέρχεται από οικογένειες μεταναστών, αντιμετωπίζει δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση από τους διευθυντές και τους συναδέλφους τους,
Ø Διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό αντιλαμβάνεται και σέβεται την πολυμορφία και τα θέματα ισότητας.

Ως αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών θα:

Ø Εφαρμόσουμε αρχές ισότητας και πολυμορφίας στις προμήθειες και στην υποβολή προσφορών,
Ø Προωθήσουμε αρχές ισότητας και πολυμορφίας μεταξύ των αναδόχων μας,
Ø Προωθήσουμε την ανάπτυξη πολύμορφης προμηθευτικής βάσης.

Σε αυτή την τέταρτη Διάσκεψη στο Λονδίνο για την Ένταξη στις Πόλεις, δεσμευόμαστε, στη βάση αυτού του Χάρτη, να προωθήσουμε τις προσδοκίες που έχουμε δηλώσει ως φορείς χάραξης της πολιτικής, ως πάροχοι υπηρεσιών, εργοδότες και αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών. Για να παραδώσουμε αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε:

Ø Αναπτύσσουμε και παραδίδουμε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Χάρτη, είτε ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής ισότητας και πολυμορφίας ή ως συγκεκριμένη στρατηγική ένταξης, η οποία αντανακλά τις θεσμικές προϋποθέσεις των πόλεών μας,
Ø Παρακολουθούμε την πρόοδο μας ως προς τις προσδοκίες που έχουμε δηλώσει σε αυτό Χάρτη βασισμένη σε ένα κοινό σύνολο δεικτών και θα δημοσιεύσουμε μία έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα μέσα από την ομάδα εργασίας του Eurocities μέσα στο 2011,
Ø Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, μέσα από αξιολογήσεις από ομότιμους και άλλες μορφές αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων για να βελτιώσουμε τις τοπικές πολιτικές ένταξης,
Ø Δεσμευόμαστε, μαζί με την ομάδα εργασίας του Eurocities, σε διάλογο με τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πως θα βελτιώσουμε την υποστήριξη για τις πόλεις στον τομέα της ένταξης.

Για να υποστηρίξουμε αυτό, ζητάμε από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να:

Ø Διασφαλίσουν ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τον ανταγωνισμό δεν βλάπτει την εφαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις και στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών, παρέχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο και πρακτικές οδηγίες στο πώς να εφαρμοστούν τα κοινωνικά κριτήρια σε αυτούς τους τομείς,
Ø Υποστηρίξουν προγράμματα που να ευαισθητοποιήσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα των φορέων παροχής υπηρεσιών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός διαφορετικού πληθυσμού στις πόλεις
Ø Παράξουν υποστήριξη μέσα από κεφάλαια και πρακτικές πληροφορίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και των πολιτικών για τη διαφορετικότητα,
Ø Υποστηρίξουν διαδικασίες μάθησης που βοηθούν τις πόλεις να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει σε αυτό το Χάρτη και να παρακολουθούν την πρόοδο.

* Η φωτογραφία υπάρχει στο http://www.antinews.gr/?p=33827

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου