Τετάρτη 14 Απριλίου 2010

Δεσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών πόλεων όσο και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την μετάφραση έκανε η Σοφία Μυρτάκη, οικονομολόγος, εργαζόμενη στο Δήμο Ηρακλείου.

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις προωθούν τον Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πράσινη στροφή της Ευρώπης. Αυτό υποδηλώνει, ότι μέσα από την καινοτομία, οι Ευρωπαϊκές Πόλεις μπορούν να αναζητήσουν νέες και δημιουργικές λύσεις για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Ένα από τα μεγαλύτερα μέσα καινοτομίας βρίσκεται στην αξιοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών ( ΤΠΕ) , για να συμβάλλει σε ένα πιο πράσινο ψηφιακό κόσμο.

Η ομάδα πόλεων του Eurocities και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναγνωρίσει, παράλληλα με πρωτοβουλίες όπως το "SMART 2020" και τις "Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών για Ενεργειακή Απόδοση" το λεγόμενο ICT4EE, τη σημαντική συνεισφορά που οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των εκπομπών και γενικά την υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Οι πόλεις αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο για την ικανότητά τους να παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επιτυχία της Διακήρυξης για την κλιματική αλλαγή από την ομάδα του Eurocities, το σύμφωνο των Δημάρχων μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξαγγελία της πιλοτικής προσπάθειας "Έξυπνες Πόλεις" και ο διάλογος πάνω στις ΠΤΕ ανάμεσα στο Eurocities, υπό την ηγεσία του Δήμου του Μάντσεστερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όλα απόδειξη αυτού.Ο Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης αποτελεί ένα ακόμα βήμα μπροστά σε αυτή τη διαδικασία.

Πραγματικές ευκαιρίες υπάρχουν στις μέρες μας για την τιθάσευση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πιο συγκεκριμένα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Ο ρόλος που οι πόλεις καλούνται να παίξουν για να επιτύχουν τους πανευρωπαϊκούς στόχους κλιματικής αλλαγής σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη, είναι ζωτικός. Η τρέχουσα εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της ύφεσης το κάνει ακόμα πιο επείγον για τις πόλεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη βοήθεια τεχνολογικά καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ο Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης δεσμεύει τις πόλεις να συνεργαστούν για να παραδόσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικούς στόχους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν την μείωση των εκπομπών και αποτρέπουν την κλιματική αλλαγή.“Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης”

Ο ψηφιακός χάρτης που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από πιλοτικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες τόσο της ομάδας του Eurocities όσο και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ομάδα του Eurocities προωθεί τον Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη ως μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την πράσινη στροφή της Ευρώπης. Αυτό υποδηλώνει, ότι μέσα από την καινοτομία, οι Ευρωπαϊκές Πόλεις μπορούν να αναζητήσουν νέες και δημιουργικές λύσεις για την διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Ένα από τα μεγαλύτερα μέσα καινοτομίας βρίσκεται στην αξιοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών το λεγόμενο( ΠΤΕ), για να συμβάλλει σε ένα πιο πράσινο ψηφιακό κόσμο.

Η ομάδα του Eurocities και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναγνωρίσει, παράλληλα με πρωτοβουλίες όπως το "SMART 2020" και τις "Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών για Ενεργειακή Απόδοση" το λεγόμενο ICT4EE, τη σημαντική συνεισφορά που οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των εκπομπών και γενικά την υλοποίηση μιας βιώσιμης κοινωνίας χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Οι πόλεις αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο για την ικανότητά τους να παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η επιτυχία της Διακήρυξης για την κλιματική αλλαγή από την ομάδα του Eurocities, το σύμφωνο των Δημάρχων μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εξαγγελία της πιλοτικής προσπάθειας "Έξυπνες Πόλεις" και ο διάλογος πάνω στις ΠΤΕ ανάμεσα στο Eurocities, υπό την ηγεσία του Δήμου του Μάντσεστερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όλα απόδειξη αυτού. Ο Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης αποτελεί ένα ακόμα βήμα μπροστά σε αυτή τη διαδικασία.

Πραγματικές ευκαιρίες υπάρχουν στις μέρες μας για την τιθάσευση της ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πιο συγκεκριμένα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Ο ρόλος που οι πόλεις καλούνται να παίξουν για να επιτύχουν τους πανευρωπαϊκούς στόχους κλιματικής αλλαγής σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη, είναι ζωτικός. Η τρέχουσα εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της ύφεσης το κάνει ακόμα πιο επείγον για τις πόλεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη βοήθεια τεχνολογικά καινοτόμων προσεγγίσεων.

Ο Πράσινος Ψηφιακός Χάρτης δεσμεύει τις πόλεις να συνεργαστούν για να παραδόσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικούς στόχους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες που αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν την μείωση των εκπομπών και αποτρέπουν την κλιματική αλλαγή.

Ο Χάρτης συγκεντρώνει τις Ευρωπαϊκές πόλεις με σκοπό:

• Να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ ως μια τεχνική λύση και καταλύτης αλλαγής της συμπεριφοράς για να μειωθούν οι εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων και των εκπομπών που προκύπτουν από τις ΤΠΕ,

• Την ενθάρρυνση ηγεσίας των δημόσιων δημοτικών αρχών στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών λύσεων και στη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις της κλιματικής αλλαγής και

• Να μοιραστούν την εμπειρία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την εμπειρογνωμοσύνη στην αξιοποίηση του ΠΤΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε συνεργασία με εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

ΕΜΕΙΣ, οι Δήμαρχοι και Ηγέτες του Eurocities, αναγνωρίζουμε ότι:

• Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας είναι κρίσιμης σημασίας καταλυτικοί παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πρέπει να ενσωματωθούν στην εργασία των Ευρωπαϊκών πόλεων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής,

• Οι Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για χαμηλές εκπομπές των ΤΠΕ πρέπει να βασίζονται στην χρήσιμη εμπειρία των δημόσιων αρχών που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για τους άλλους,

• Οι πόλεις μπορούν να οδηγήσουν την Ευρώπη στην μεγιστοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ στην μείωση των εκπομπών, μέσω της παροχής καινοτόμων τεχνικών λύσεων και ενθαρρύνοντας την αλλαγή συμπεριφοράς.

ΕΜΕΙΣ, ως εκ τούτου , δηλώνουμε τη δέσμευσή μας στο:

• Να αναπτύξουμε πόλεις ως πλατφόρμες καινοτομίας μέσα από ψηφιακό σχεδιασμό και νέες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες θα επιτρέψουν δραστηριότητες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να επιτύχουν συστηματικές αποδόσεις του άνθρακα,

• Να αποδείξουμε ότι οι πόλεις μπορούν να αποτελέσουν πρακτικό παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιόκτητες υποδομές ΤΠΕ και οι ψηφιακές υπηρεσίες μιας πόλης έχουν το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα άνθρακα, προωθώντας αυτές τις πρακτικές προς τον ιδιωτικό τομέα και την ευρύτερη κοινότητα,

• Να δημιουργήσουμε νέες συμπράξεις συνδέοντας τους ηγέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη από κοινού σε κάθε πόλη για να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εφαρμογή μιας καινούριας πράσινης ψηφιακής ατζέντας,

• Να προωθήσουμε ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και λύσεις μεγάλης κλίμακας μέσα από μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών για τη βελτίωση της μέτρησης, της διαφάνειας και της προβολής της χρήσης της ενέργειας, με την συμμετοχή πολιτών, παρόχων υπηρεσιών, οργανισμών δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων σε πεδίο δοκιμών έργων εφαρμογής,

• Να υποστηρίξουμε την ανοικτή καινοτομία με την ενθάρρυνση και την προώθηση δραστηριοτήτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς, μέσα από δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και την ανάπτυξη έργων για το χρήστη με γνώμονα τα περιβάλλοντα ανοικτής καινοτομίας.

Συμφωνούμε:

• Στην εφαρμογή στρατηγικής προώθησης πράσινων διασυνδεδεμένων πόλεων, χρησιμοποιώντας την πιο αποδοτική χρήση των ΤΠΕ ως πλατφόρμα για μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία για όλους τους κατοίκους,

• Στην ανάπτυξη των ΤΠΕ για να αλλάξουμε τον τρόπο διασύνδεσης των κοινοτήτων μεταξύ τους αλλά και πιο κριτικά τον τρόπο που συνδέονται με το περιβάλλον

• Στην προώθηση της συμμετοχικής βιωσιμότητας αναγνωρίζοντας ότι η δράση για την κλιματική αλλαγή απαιτείται από όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών

• Στη διασφάλιση ότι ΤΠΕ πρωτοβουλίες αλλαγής κλίματος θα συμβαδίσουν με την εργασία για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, δεδομένης της μεγάλης συγκέντρωσης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων σε αρκετές πόλεις,

• Στην προώθηση της καινοτομίας των ΤΠΕ για την άμβλυνση της αλλαγής του κλίματος, η οποία μεγιστοποιεί τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες και τις επιχειρήσεις.

Στόχος μας είναι να επιτευχθεί αυτό εξασφαλίζοντας:

• Ότι οι ΤΠΕ είναι ενεργειακά αποδοτικότερες με:
- Την ενθάρρυνση της χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ χαμηλής εκπομπής, συμπεριλαμβανομένων των ευφυών “thin client” εγκαταστάσεων, εξυπνότερων χρηστών φορητών υπολογιστών και ενεργειακά πιο αποδοτικών διακομιστών (servers),
- Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο για τη δύναμη των ΤΠΕ όσο και για την αξιοποίηση των ενεργειακών εκπομπών από τις ΤΠΕ, για τη θέρμανση κτιρίων για παράδειγμα,
- Την εξασφάλιση ότι η χρήση της πόλης για φιλοξενία και των κέντρων δεδομένων είναι όσο το δυνατόν πιο πράσινη, μέσα από την μεγιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μοιράζοντας υπηρεσίες με άλλους χρήστες και χρησιμοποιώντας σχεδιαστικούς κανόνες, διατάξεις συμμόρφωσης και συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών για τον έλεγχο των εκπομπών των ΤΠΕ και την ενθάρρυνση πράσινων ΤΠΕ,
- Την εφαρμογή μιας στρατηγικής δέσμευσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της παραγωγής, τη χρήση και τη διάθεση του εξοπλισμού των ΤΠΕ,
- Τη δυνατότητα μέτρησης, τη διαφάνεια και την προβολή των εκπομπών και των ενεργειακών δεδομένων με:
- Την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την ανάλυση των εκπομπών και των δεδομένων της ενέργειας σε ολόκληρες τις διοικήσεις της πόλης και στις πόλεις συνολικά,
- Τη διασφάλιση της συμβατότητας των δεδομένων σχετικά με τις επιπτώσεις των ΤΠΕ αναφορικά με την μέτρηση των δεδομένων στις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε εταιρική σχέση με πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων,
- Το να είμαστε καινοτόμοι στη χρήση νέων εργαλείων για να καταστήσουμε τα δεδομένα και την ανάλυσή τους όσο πιο διαφανή και ορατά γίνεται, για παράδειγμα μέσα από οικολογικούς χάρτες, τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS) και την πρωτοβουλία Αστικού Άτλαντα,

• Ότι οι λύσεις των ΤΠΕ διευκολύνουν τις ενεργειακά αποδοτικές, «έξυπνες» διαδικασίες μέσα από:

- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εφαρμόζοντας κοινά πρότυπα για τα νέα κτίρια και για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων,
- Εφαρμογή καινοτομίας σε συστήματα ΤΠΕ και υπηρεσίες για τις μεταφορές και την αστική κινητικότητα περιλαμβάνοντας δημόσια “έξυπνα” δίκτυα μεταφορών, μεγαλύτερη χρήση της τηλεδιάσκεψης και περισσότερο βιώσιμους τρόπους εργασίας,
- Ανάπτυξη ευφυών δικτύων ενέργειας για την ενίσχυση μεγαλύτερης χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά συστήματα φωτισμού,
- Συνεργασία με την βιομηχανία για τη στήριξη οικολογικότερης παραγωγής και της εφοδιαστικής και την χρησιμοποίηση της πράσινης προμήθειας,

• Μετασχηματιστικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ οι οποίες οδηγούν σε νέες αξίες και συμπεριφορές με:

- Τη στήριξη της δημιουργίας ψηφιακών υποδομών επόμενης γενιάς χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ευρυζωνικών κτιρίων που βασίζονται σε οπτικές ίνες υψηλής χωρητικότητας και σε προηγμένες ασύρματες και κινητές εφαρμογές,
- Την ανάπτυξη ή υποστήριξη καινοτόμων νέων υπηρεσιών που βασίζονται στις υψηλότερες ταχύτητες και δυνατότητες των δικτύων αυτών για να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις μας και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, ζούμε και παίζουμε,
- Την ενεργοποίηση της “αναδιάρθρωσης” του τρόπου που οργανώνουμε οικονομικές διεργασίες έτσι ώστε η χρήση των υλικών και της ενέργειας να μπορεί να περιοριστεί και παράλληλα να ενισχυθεί η ποιότητα και η ποσότητα των θέσεων εργασίας,
- Την ανάπτυξη ευκαιριών για καινοτομία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τη μετατροπή των δημοσίων υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσα από κινητούς σταθμούς, ενισχυμένο στρατηγικό σχεδιασμό, εικονικά μοντέλα πολιτικής, σχεδιαστικό σενάριο, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις,
- Τον μετασχηματισμό της εμπλοκής των πολιτών μέσα από την ηλεκτρονική συμμετοχή για μεγαλύτερη συμπαραγωγή από τους πολίτες στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες και κατά συνέπεια καλύτερες ευκαιρίες για βελτιωμένες δεξιότητες, την απασχόληση, την ένταξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής,
- Την παροχή δέσμευσης για ανοικτές πλατφόρμες καινοτομίας και μεθοδολογίες μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των “Ανοιχτών ή Ζωντανών Εργαστηρίων” σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου τη δημιουργία νέων Ανοιχτών Εργαστηρίων με βάση την πόλη και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών ανοικτής καινοτομίας για λύσεις με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Εμείς, Δήμαρχοι και Ηγέτες του Eurocities, στοχεύουμε στο:

• Να δημιουργήσουμε μια εταιρική σχέση μεταξύ των πόλεων σχετικά με τις ΤΠΕ και την ενεργειακή απόδοση στην εργασία μέχρι το τέλος του 2011
• Να θέσουμε σε εφαρμογή πέντε πιλοτικά έργα ΤΠΕ μεγάλης κλίμακας ανά πόλη για την αντιμετώπιση των ανωτέρω τομέων πριν το 2015
• Να μειώσουμε το άμεσο αποτύπωμα άνθρακα των ΤΠΕ κατά 30% για κάθε πόλη μέχρι το 2020.

Θα δουλέψουμε για όλα τα παραπάνω:

Κάνοντας χρήση της τεράστιας εμπειρίας του δικτύου Eurocities και ιδίως της Ομάδας Εργασίας των ΤΠΕ & Ενεργειακής Απόδοσης για τον συντονισμό των προσπαθειών μας, αναπτύσσοντας ένα χάρτη πορείας υλοποίησης των παραπάνω δεσμεύσεων, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και οικοδομώντας σημεία αναφοράς της ορθής πρακτικής καθώς και αναζητώντας εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης για την υποστήριξη των φιλοδοξιών μας.

1 σχόλιο :

  1. Γεια σας, Το όνομά μου είναι Ute Schmidt, είμαι από το Βερολίνο, Γερμανία. Θέλω να μοιραστώ μια απλή μαρτυρία για το πώς πήρα ένα δάνειο από τη Susan Benson (Sunshine Financial Group, Inc).

    Ήμουν σε οικονομική κρίση και χρειαζόμουν δάνειο 105.000 ευρώ για προσωπικούς λόγους, δοκίμασα σχεδόν όλες τις τράπεζες στην πόλη μου και μερικές άλλες εταιρείες δανεισμού για δάνειο και οι αιτήσεις μου απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους που τους γνωρίζω καλύτερα και μετά αποφάσισα να δοκιμάσω ξανά, είδα μια ανάρτηση σε ένα από τα φόρουμ δανείων από τη Susan Benson και ήρθα σε επαφή μαζί της για βοήθεια, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένα άτομο που μπορώ να εμπιστευτώ, παίρνω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου, ευτυχώς για μου χορηγήθηκε ένα δάνειο με επιτυχία, ακόμη και με ή χωρίς ασφάλεια, και το πιο εκπληκτικό μέρος από όλα είναι ότι δεν υπήρχε πιστωτικός έλεγχος και η εξυπηρέτησή της είναι γρήγορη, αξιόπιστη και αξιόπιστη.

    Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν δάνειο από τις τοπικές τους τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω του υψηλού επιτοκίου, της ανεπαρκούς ασφάλειας, του λόγου χρέους προς εισόδημα, του χαμηλού πιστωτικού αποτελέσματος και πολλών άλλων λόγων. Εάν χρειάζεστε οικονομική βοήθεια για να λύσετε την οικονομική σας κατάσταση και δεν ξέρετε με ποιον τρόπο να πάτε και πού να στρίψετε, θα σας συμβουλεύσω να επικοινωνήσετε με τη Susan Benson μέσω email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ή να την στείλετε μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447903159998 & Λήψη απάντησης σε μια στιγμή.

    Η εταιρεία της παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες δανείου, τόσο εξασφαλισμένο όσο και ακάλυπτο δάνειο, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, και επίσης θα είστε σε θέση να δανειστείτε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να έχετε την ευκαιρία να εξοφλήσετε από 1 έως 30 χρόνια. Αν μπορεί να με βοηθήσει, πιστεύω ότι μπορεί να σας βοηθήσει επίσης. Επικοινωνήστε μαζί της σήμερα για περισσότερες πληροφορίες μέσω email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ή Στείλτε το μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447903159998 & Λάβετε απάντηση σε μια στιγμή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.