Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Παρουσίαση του ετήσιου Επιχειρησιακού προγράμματος ( 2010 ) του Δήμου Ηρακλείου

Σήμερα Τρίτη, 10-11-2009 ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης παρουσίασε το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου.
Στη συνέντευξή του ο Δήμαρχος τόνισε :"Στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σοβαρές υποδομές που έχουν αλλάξει την εικόνα και τις λειτουργίες της πόλης μας.
Είναι ένα γεγονός που αναγνωρίζουν τόσο οι δημότες όσο και οι επισκέπτες της πόλης.
Φέτος για πρώτη φορά ο Δήμος Ηρακλείου καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το επόμενο έτος (βάσει του Π.Δ. 185/12-9-2007) το οποίο περιέχει επιπλέον στοιχεία από τα περιλαμβανόμενα του Τεχνικού Προγράμματος & ταυτόχρονα διασυνδέεται & εξειδικεύει τον 4ετή Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου. Αξίζει να τονιστεί πως το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει και όλα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η κατάρτιση του φετινού ΕΠΔ έγινε λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας & την κωδικοποίηση που τηρείται στη διαδικασία κατάρτισης του Π/Υ.
Ο ρόλος του ΕΠΔ συνίσταται στο να εξειδικεύσει το τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε ετήσια βάση, να περιγράψει συνοπτικά τις λειτουργίες του Δήμου, να καταγράψει τις αναγκαίες ενέργειες βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας καθώς και τις αναγκαίες επενδύσεις για την τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Το ΕΠΔ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης και ταυτόχρονα βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας του. Για πρώτη φορά ουσιαστικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κατ΄επέκταση το ΕΠΔ δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή ενός προγραμματικού κειμένου, αλλά περισσότερο στις διαδικασίες με τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και αξιολογείται, μέσα από τις τρεις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης & την ετήσια απολογιστική έκθεση του Δημάρχου.
Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που καθορίστηκαν δείκτες για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (σύμφωνα με το Ν. 3230/2004, περί διοίκησης μέσω στόχων στη δημόσια διοίκηση). Αποφασίστηκε η επιλογή ενός μικρού αριθμού δεικτών μέτρησης ανά Υπηρεσία/ Νομικό Πρόσωπο, με σκοπό να ξεκινήσει η εξοικείωση των υπηρεσιών του Δήμου με τις ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις μέσω δεικτών. Οι Δείκτες διαμορφώνονται με βάση τους στόχους που τίθενται, ενώ παρακολουθούνται και μετρώνται μέσα από βάσεις δεδομένων του πληροφοριακού προγράμματος του Δήμου για να υπάρχει ανά πάσα στιγμή έλεγχος της εξέλιξης των στόχων. Έγινε μεγάλη προσπάθεια το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2010 να χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίησή του και να μην εμφανίζονται απολογιστικά σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ υλοποιηθέντων και προγραμματισθέντων έργων.
Στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι το μήνυμα που διαπερνά όλα τα επίπεδα της δημοτικής οργάνωσης και λειτουργίας.
Το όραμα του Δήμου Ηρακλείου, ως χωρική ενότητα, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την περίοδο 2008-2010, αφορά στη: «δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής, φιλικής, συμμετοχικής και ανθρώπινης πόλης, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για μια σειρά έργα και δράσεις, από τις οποίες άλλες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλες δρομολογούνται.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
Η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου και των Μνημείων, που συνδέουν Πολιτισμούς και Μνήμες με σύγχρονες λειτουργίες
Η αποκατάσταση των τειχών και η παράδοσή τους για χρήση στον πολίτη. Άνοιγμα των πυλών στα Τείχη και διαμόρφωση λειτουργικών χώρων δημιουργίας και πολιτισμού. Οι παρεμβάσεις γίνονται στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με ΥΠΠΟ, ΤΑΠ και ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάπλαση της παλιάς πόλης & την ανάδειξη των ενετικών τειχών του Χάνδακα, σε συνέχεια παλαιότερης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με ΥΠΠΟ και ΤΑΠ.
Το Πολιτιστικό Κέντρο, που πρόκειται να αποτελέσει το σπίτι του πολιτισμού, το κύτταρο δημιουργίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Κρήτης.
Η διεύρυνση του δικτύου κοινωνικής φροντίδας, σε νέες υποδομές, προγράμματα και καινοτόμες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας.
Η διαμόρφωση και αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου σε χώρο πολλαπλών ψυχαγωγικών - πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η θεσμοθέτηση σύγχρονων και δημοκρατικών συμμετοχικών διαδικασιών που ενεργοποιούν τον πολίτη, αξιοποιούν τα τοπικά και δημοτικά διαμερίσματα.
Η συνεργασία με τις παραγωγικές τάξεις του τόπου, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Ιδρύματα.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον, με στόχο το ΗΡΑΚΛΕΙΟ να γίνει ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :
Είναι αποτέλεσμα συμμετοχικών διαδικασιών στις οποίες έλαβαν μέρος με ουσιαστικές προτάσεις, δημότες και φορείς της πόλης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων και δράσεων με μεγάλης κλίμακας τεχνικές, αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις.
Καλύπτει τόσο την πόλη του Ηρακλείου όσο και τα Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, με μια κοινωνικά δίκαιη και ορθολογική κατανομή έργων και πόρων.
Αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του Δήμου αφού αντιμετωπίζει ουσιαστικά, τα θέματα της νεολαίας, των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων κ.α.
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ :
Δημιουργία νέων έργων και δομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες του δημότη και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής
Ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου και του πολιτιστικού ρόλου του Δήμου
Προστασία του περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης (Πράσινο Ηράκλειο)
Αποκεντρωμένη λειτουργία και στην ενεργή συμμετοχή του δημότη και των παραγωγικών τάξεων
Αναβάθμιση υπηρεσιών προς τον πολίτη με βάση την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας ISO & ΚΠΑ, την εφαρμογή του Ν.3230/2004 για διοίκηση μέσω στόχων, μέτρηση ποιότητας & αποδοτικότητας
Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α που αφορά τις κατηγορίες έργων με Τεχνικό Αντικείμενο, και που ο Δήμος Ηρακλείου έγινε ένας από τους πρώτου Δήμους που παρέλαβαν και την επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄, η οποία αφορά τις κατηγορίες έργων χωρίς Τεχνικό αντικείμενο. Οι παραπάνω επάρκειες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε μελλοντική πρόταση του Δήμου μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων.
Εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ΣΤΟΧΟΙ:
Ο συνδυασμός των έργων, των δράσεων και των λειτουργιών να έχουν αποδέκτη και χρήστη τον πολίτη, να αντιμετωπίζουν με ανθρωποκεντρική αντίληψη τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες του
Η ανάδειξη της πόλης μας σε ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ με την αξιοποίηση των τοπικών Πολιτιστικών Δυνάμεων και των μεγάλων δυνατοτήτων που θα προσφέρει η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου
Η Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου, των Ενετικών Τειχών και των Μνημείων θα αναδείξει την κληρονομιά μας και θα «αποκαλύψει» πτυχές της ιστορίας μας
Η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη 156 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και άλλες που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων και για την λειτουργία των υποδομών που θα δημιουργηθούν
Η ενίσχυση της μικρής Τοπικής Επιχείρησης μέσα από την ανάδειξη και την προβολή της πόλης, την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ουσιαστική συμβολή στην Τουριστική Ανάπτυξη
Η αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων: Κυκλοφοριακό, Καθαριότητα, Γραφειοκρατία με μεγάλες τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις με παράλληλη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας
Η ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών του πολίτη και των τοπικών φορέων στα μεγάλα θέματα του Δήμου και στα καθημερινά ζητήματα του Δημότη

ΠΟΡΟΙ-ΜΕΣΑ:
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 213.167.975,59 €.

Σ' αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία η Δημοτική Αρχή έγκαιρα και συστηματικά εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και μέσα του προγράμματος.
Συγκεκριμένα :
Αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι ίδιοι πόροι του Δήμου
Αξιοποιείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την αξιοποίηση και διεκδίκηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007 -2013 καθώς και άλλων ανταγωνιστικών προγραμμάτων
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός, οι φιλόδοξοι και συγχρόνως ρεαλιστικοί στόχοι, η εξασφάλιση των πόρων, η αποτελεσματική Διοίκηση της Δημοτικής Αρχής εγγυώνται την υλοποίηση του προγράμματος."

Διαβάστε ενδεικτικά έργα του επιχειρησιακού προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.