Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010

4o Forum ερευνητών της πολιτιστικής πολιτικής

Το 4ο Φόρουμ Νέων Ερευνητών της Πολιτιστικής Πολιτικής θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την Τετάρτη και την Πέμπτη 6 και 7 Οκτωβρίου 2010.  Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Κατάρτισης στην Διαχείριση του Πολιτισμού (ENCATC) και την επιλογή και παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Βραβείου Έρευνας στην Πολιτιστική Πολιτική (CPRA).
 
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που τα τρία αυτά σημαντικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα μαζί, και αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ENCATC.  Το ENCATC ιδρύθηκε στη Βαρσοβία το 1992 για να δημιουργήσει έναν χώρο μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί τεχνών και πολιτιστικής διαχείρισης μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν κοινές δραστηριότητες, είτε επισήμως είτε μέσω λιγότερο επίσημων δραστηριοτήτων δικτύωσης.
Το 2004, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα (ECF), με την γενναιόδωρη χρηματοδότηση από το Riksbankens Jubileumsfond στη Στοκχόλμη, πήρε σπουδαία πρωτοβουλία για την ίδρυση του Βραβείου Έρευνας στην Πολιτιστική Πολιτική για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την έρευνα και την δημοσίευση στον συγκεκριμένο τομέα.  Μία διεθνής κριτική επιτροπή δημιουργήθηκε, και ένα βραβείο των 10.000€ δόθηκε με βάση των αιτήσεων που υποβάλλονταν από νέους ερευνητές που βρίσκονταν κοντά στην αρχή μιας ερευνητικής σταδιοδρομίας τους.  Το 2007, η διαχείριση αυτού του Βραβείου δόθηκε στους ENCATC.

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα, σε συνεργασία με το ENCATC διοργανώνει από το 2006 ένα ετήσιο φόρουμ στο οποίο οι νέοι ερευνητές μπορούν να συναντιούνται και να μοιράζονται εμπειρίες, προκλήσεις και λύσεις και να αρχίζουν να αναπτύσσουν ένα αποτελεσματικό δίκτυο επαφών, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της απομόνωσης.  Τα οφέλη αυτής της προσπάθειας περιέρχεται στους μεμονωμένους ερευνητές, αναπόφευκτα, αλλά και στην ιδέα της έρευνας στον τομέα αυτό, καθώς και για τα ινστιτούτα μέλη των ENCATC δεδομένου ότι η αποτελεσματική διδασκαλία γλωσσών στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής και της διαχείρισης δεν μπορεί να διαχωριστεί από την έρευνα. Καθώς οι αντιλήψεις της Ευρώπης αναπτύσσονται, αυτή ανταλλαγή εμπειριών, η εξερεύνηση των προκλήσεων και οι νέες κατευθύνσεις δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικές.

Φέτος, για δεύτερη φορά, η επιλογή του νικητή του βραβείου από έναν  κατάλογο έξι προεπιλεγμένων υποψηφίων έχει πλήρως ενσωματωθεί στο Φόρουμ των Ερευνητών.

Ο σκοπός του φόρουμ είναι να συζητηθούν και να αναλυθούν μια σειρά διαφόρων θεμάτων.  Σε ποιο βαθμό, για παράδειγμα, είμαστε οι ερευνητές πολιτιστικής πολιτικής αποτελεσματικοί, χρησιμοποιώντας συγκριτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις;  Ποιες θα είναι οι προσεγγίσεις μας σε πολιτισμικά διαφορετικές χώρες και περιφέρειες όπου οι πολιτικές και οι πραγματικότητες μπορεί να μην είναι άμεσα συγκρίσιμες;  Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τα μαθήματα που μαθαίνουμε κατά την εφαρμογή των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο ανάλυσης μας;  Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και να μοιραστούμε τέτοιου είδους συγκριτικούς διαπολιτισμικούς μεθόδους έρευνας με δικτυακό τρόπο, τόσο «online» όσο και «offline»;  Έχουμε μια κατανόηση όλων των δυνατών πόρων για την έρευνα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το διαδίκτυο για να εμπλουτίσουν οι εμπειρίες της έρευνας μας;  Οι προτάσεις για την πολιτική που προσφέρουμε ως αποτέλεσμα της έρευνάς μας λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία των κοινωνιών μας και την διαπολιτισμική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα; Ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για την επικύρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας;
 
Η ολοκληρωμένη και καλά διατυπωμένη πολιτιστική πολιτική έρευνα βασίζεται συχνά σχετικά σε συγκριτικές μεθόδους ανάλυσης, που αφορούν δύο ή περισσότερες χώρες, πολιτισμών ή περιοχές του κόσμου. Ποιοτικές προσεγγίσεις αποτελούν τον πυρήνα τέτοιου είδους αναλύσεων ιδιαίτερα σε τομείς όπου η σύγκριση των δεδομένων είναι δύσκολη ή αδύνατη, ή δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το θέμα. Ποιοτικές προσεγγίσεις είναι συχνά πιο «πλούσιες», πιο χρονοβόρες και πιο δύσκολο να γενικευθούν. Αυτοί βασίζονται σε μια υποκειμενική άποψη και σε προσωπικές παρατηρήσεις, που σχετίζονται με εμπεριστατωμένες συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, διαβουλεύσεις στρογγυλής τραπέζης και άλλες μεθόδους.  Και όμως οι ποσοτικές προσεγγίσεις έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά την παρακολούθηση στόχων της πολιτικής και των πρωτοβουλιών: ακόμα κι έτσι, εξαρτώνται απόλυτα από τη σαφήνεια του ορισμού των όρων, συχνά καχύποπτα δύσκολα πέρα από τα γεωγραφικά, πολιτικά και γλωσσικά όρια.
 
Η πολιτιστική πολιτική που αναλύουμε συχνά γίνονται από τις κυβερνήσεις, είτε εθνικές ή περιφερειακές, αλλά και από πολλούς άλλους φορείς. Πολιτικές παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για όσους λαμβάνουν αποφάσεις και μέτρα που επηρεάζουν την πολιτιστική ζωή, και εμείς ως ερευνητές έχουμε διπλό στόχο: να αναλύσουμε αυτές τις πολιτικές και τα τυχόν αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, και να παρέχουμε περαιτέρω πολιτικές συστάσεις.  Ως εκ τούτου, το αναλυτικό και το εφαρμοσμένο κομμάτι της έρευνας στην πολιτιστική πολιτική πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία του πολυπολιτισμικού σε διάφορες χώρες ή περιφέρειες, να ασχοληθούν με την ανάλυση των πολιτικών και του προγραμματισμού σε οργανωτικό επίπεδο το οποίο μπορεί κάλλιστα να απευθύνεται προς τους πληθυσμούς με μικτό πολιτισμικό υπόβαθρο, να προτείνει οργανωτικές και κρατικές πολιτικές (εθνικά, περιφερειακά ή υπο-περιφερειακά) για την αντιμετώπιση της πολιτιστικής πολυμορφίας και της διαπολιτισμικής προσέγγισης.
 
Το Φόρουμ για Νέους Ερευνητές στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτές και άλλες ερωτήσεις σε μια ανοιχτή ατμόσφαιρα, και να φέρει σε επαφή μία μεγάλη ομάδα αναδυόμενων ερευνητών πολιτιστικής πολιτικής και μια μικρότερη ομάδα περισσότερο καθιερωμένων ερευνητών.
 
Το φόρουμ των ερευνητών αποτελείται από αρκετά στοιχεία: το πρώτο απόγευμα, μετά την εισαγωγή, οι έξι φιναλίστ για το βραβείο της έρευνας θα παρουσιάσουν με τη σειρά και θα συζητήσουν τις προτάσεις της έρευνας τους. Πρόκειται βασικά για μία δημόσια συνεδρίαση, υπό την έννοια ότι κάνουν αυτό μπροστά σε μία ομάδα ενδιαφερόμενων συνάδελφων  και όχι μπροστά σε μια κριτική επιτροπή.
 
Το επόμενο πρωί είναι οργανωμένο σε τρεις συνόδους, δύο με διάφορα παράλληλα εργαστήρια για επιλεγμένα θέματα, και στη συνέχεια μια ολομέλεια, για να εξεταστούν οι μελλοντικές ανάγκες και ευκαιρίες για την έρευνα στην πολιτιστική πολιτική για την Ευρώπη
 
Οι λεπτομέρειες των θεμάτων του φόρουμ θα προετοιμαστεί σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, όμως, παράλληλα θεματικά εργαστήρια θα ασχοληθούν με θέματα όπως η διεθνής πολιτιστική συνεργασία, τα πολιτιστικά δικαιώματα και την κοινωνική συνοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτιστική πολυμορφία, την κοινωνική ένταξη μέσω του πολιτισμού και τη διασφάλιση των πολιτισμών των μειονοτήτων, των πολιτιστικών βιομηχανιών και η πολιτιστική πολιτική, την τοπική και περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και τη ρύθμιση της αγοράς, η κινητικότητα των καλλιτεχνών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού, η αλλαγή και η ανάπτυξη ευθύνης για την πολιτιστική ανάπτυξη, ακόμη και ερωτήματα γύρω από την εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών. Η ακριβής σειρά των θεμάτων θα επιλεχθεί για να αντικατοπτρίζει τα δηλωμένα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.
Τη συνάντηση θα παρακολουθήσει και η συνεργάτης του "Πόλεις και Πολιτικές" Μαρία Ψαρρού
Τη μετάφραση του κειμένου έκανε ο Λάζαρος Αγαπίδης


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

6 OCTOBER 2010
      
11:30 - 12:30     Registration.       
12:45 - 18:30     Lunch organised independently. Introductions by attenders, presentations and open questions and discussion on presentations by those shortlisted for the CPRA open questions.        
19:00 - 20:00     Cocktail providing extended networking opportunities amongst Forum attendees and participants attending the 18th ENCATC Annual Conference.       
20:30     Dinner at your own expense. ENCATC is working to provide a fixed-price dinner opportunity for Forum attenders about 25 €.       
7 OCTOBER 2010       
9:30 - 13:30     Three sessions, two with various parallel workshops on selected themes, and then one plenary to consider the future needs and opportunities for cultural policy research in, around and for Europe.       
14:30 - 15:30     Time available for lunch.       
14:30 - 15:30     7th Cultural Policy Research Award Ceremony.    

For further information about the content of the
Forum, please contact:
Michael Quine
Until recently, City University in London
Tel.: +44 (0) 2087 41 35 14
michael.quine@city.ac.uk;
michael.quine@tiscali.co.uk

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.