Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

I SPEED. Πολιτικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας για Αειφόρο Ευρωπαϊκή Οικονομική Ανάπτυξη

Ο χάρτης των εταίρων του I SPEED
Συνάντηση της ομάδας έργου I SPEED στο Ηράκλειο 21-22 Σεπτεμβρίου 2010

Τί είναι το I SPEED ? 
Τα κύρια ζητήματα που εξετάζονται από το I-SPEED είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής για τη δυνατότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να ενισχύσει την ανάπτυξη καθώς και η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Οικονομίας

› Το I-SPEED αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τοπικών / περιφερειακών πολιτικών που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομική Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα


21st September Tuesday

Second Work Shop
Theme “Identification of good practices”
Venue: Building of the Region of Crete (The building of the Region is opposite the old harbour)

8:50 Gathering for walk to the Region of Crete
9:00-9:10 Welcome to Heraklion

Section 1
External speakers and Good Practice at EU level

9:10-9:45 Prof Mr Dimitrios Buhalis, Bournemouth University, President of ENTER eTourism Conference
9:45-10:30 Director Ms Linaza, eTourism Department of Vicomtech
10:30 -11:15 Centre of Expertise/Cluster initiative Speaker to be confirmed
11:15-11:30 Coffe break

Section 2
“Good practice in Crete”

11:30 -12:00 New Technologies and Applications in the Region of Crete
Dr Konstantinos Strataridakis, responsible for Documentation and ICT centre of the Region of Crete for the ICTs.
12:00-12:30 City branding, Creation and promotion of competitive identity of citiesMr. Costis Mochianakis, responsible of the Municipality of Heraklion for the ICT and for the city branding
12:30-13:00 Innovative Technologies in Tourism M. Lamprinos, President of the Hoteliers Association ofHeraklion
13:00- 14:30 Lunch
14:30-15:00 ExploreCrete website,Mr Samatas, Creator of the site
15:00-15:30 ICT in Tourism -Opportunities and Threats,Mr. Aris Stratakis, Deputy Head of National TouristOrganisation – Crete Department

Section 3
“Identification of Best practise at project level”

15:30-16:00 Presentation of good practices identified
(5 minutes each )
Powys
Roma
Bucharest
16:00-16:15 Coffee break
16:15-16:45 Presentation of good practices identified
Hedmark
Crete
Venetia
Warsaw
Plovdiv
Galicia

16:45-17:15 Presentation of “good practice at EU level” Working group
17:15-17:30 Summary and introduction to the work shop next day.

22nd September Wednesday

Section 4
Analysing the identified good practice and start the process of designing the first draft of Good Practice Guidelines out of our conclusions and findings from the presentations previous day.


9:30-13:00 Discussion, summary and conclusions from the work shop previous day.Venue: Region of Crete building

13:00 Steering committee meetingVenue: Region of Crete building Separate Agenda
14:00-15:00 Lunch
15:00 – 16:00 Continuation Steering committee meeting

23rd September Thursday
Departure

I-SPEED

Πολιτικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας για Αειφόρο Ευρωπαϊκή Οικονομική Ανάπτυξη.Η παρουσίαση του έργου είναι από την Εμμανουέλα Γερογιαννάκη

Επισκόπηση του έργου

› Πρόγραμμα INTERREG IV C › Γενικός Στόχος του I-SPEED › Εταιρική σχέση › Αντιμετώπιση προβλημάτων › Στόχοι › Μεθοδολογία › Αναμενόμενα αποτελέσματα
Interreg IV C

Πρόγραμμα:Αφορά › 27 Κράτη Μέλη › + Νορβηγία › + Ελβετία
Αφορά δημόσιους οργανισμούς ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου

Το Interreg IV C
› Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης › Συμβάλλει στον οικονομικό εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης … με… › Την ενεργοποίηση ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων › Την επαφή μεταξύ των λιγότερο έμπειρων με τις εμπειρότερες περιφέρειες › Την εξασφάλιση της μεταφοράς καλών πρακτικών μέσω των προγραμμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I-SPEED
Γενικός Στόχος

› Τα κύρια ζητήματα που εξετάζονται από το I-SPEED είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής για τη δυνατότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας να βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να ενισχύσει την ανάπτυξη καθώς και η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Οικονομίας

› Το I-SPEED αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τοπικών / περιφερειακών πολιτικών που σχετίζονται με την Κοινωνία της Πληροφορίας και την Οικονομική Ανάπτυξη

Εταίροι
Βενετία (Ιταλία) Hedmark (Νορβηγία) Βαρσοβία (Πολωνία) Φιλιππούπολη (Βουλγαρία) Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα) Powys (Μεγάλη Βρετανία) Περιφ. της Γαλικίας (Ισπανία) Βουκουρέστι (Ρουμανία) Parkstad (Ολλανδία) Ρώμη (Ιταλία)
Σενάριο

› Η Τουριστική Οικονομία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για την οικονομία της ΕΕ: παράγει έμμεσα το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και παρέχει το 12% των θέσεων εργασίας
› Οι αφίξεις αυξάνονται σε χαμηλότερο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο και από το 2020, το μερίδιο της Ευρώπης στο σύνολο της αγοράς αναμένεται να μειωθεί από 54% έως 46%
› Ανακοίνωση της ΕΕ «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (2007)

Αντιμετώπιση προβλημάτων
› Έλλειψη συνειδητοποίησης μεταξύ των πολιτικών και των φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, προς την κατεύθυνση των στόχων της Ατζέντας της Λισαβόνας
› Ανάγκη προώθησης της καινοτομίας και των ΤΠΕ σε δημόσιες υπηρεσίες
› Απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Οικονομίας
› Ανάγκη προώθησης της αειφορίας σύμφωνα με την ατζέντα του Gothenburg
Στόχοι του προγράμματος
› Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορέων χάραξης πολιτικής σχετικά με τις δυνατότητες των ΤΠΕ στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία
› Η υποστήριξη της καινοτομίας μέσω της ανταλλαγής «λύσεων» σε επίπεδο ΕΕ
› Η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτηση των ΤΠΕ σε δημόσιες υπηρεσίες
› Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πλαίσια της Τουριστικής Οικονομίας
› Η προώθηση της οικονομικής ελκυστικότητας των περιφερειών της ΕΕ

Μεθοδολογία

› ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ (Ιαν-Απρ 2010). Οι εταίροι θα εκπονήσουν SWOT αναλύσεις της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στις περιοχές τους. Οι αναλύσεις αυτές θα αποτελέσουν την αφετηρία για την ανταλλαγή εμπειριών

› ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΜάιοςΣεπτέμβριος 2010). Οι εταίροι θα εντοπίσουν και θα περιγράψουν τη συμβολή της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ στις σχετικές πολιτικές για τις ΤΠΕ που υλοποιούνται στην επικράτειά τους για την προώθηση της Τουριστικής Οικονομίας. Επίσης, θα αντλήσουν διδάγματα από τις ορθές πρακτικές εκτός της εταιρικής σχέσης

Μεθοδολογία
› ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2010). Η Πολιτική Ομάδα Καθοδήγησης θα αναλύσει και θα επικυρώσει τα αποτελέσματα του πρώτου έτους του σχεδίου. Στη συνέχεια θα δώσει οδηγίες για το δεύτερο έτος.

› ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Ιαν.-Ιουν 2011). Οι καλές πρακτικές θα αναλυθούν προκειμένου να εκπονηθούν συγκεκριμένα σενάρια μεταφοράς τους. Κάθε εταίρος, εάν χρειάζεται στήριξη από τους εταίρους με περισσότερη εμπειρία, θα επιλέξει τις ορθές πρακτικές που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν με συγκεκριμένο τρόπο στην περιφερειακή ή την τοπική πολιτική που τον αφορά
Μεθοδολογία

› ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Ιούλ.-Δεκ 2011). Η Πολιτική Διευθύνουσα Ομάδα θα συζητήσει τις ορθές πρακτικές πολιτικής που είναι και οι πλέον κατάλληλες για να μεταφερθούν. Πολιτικοί της ΕΕ εκτός του προγράμματος θα κληθούν να προσφέρουν στην ΠΔΟ μια ευρύτερη ανταλλαγή εμπειριών

› ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (Ιαν.-Ιούν 2012). Οι εταίροι θα αξιολογήσουν και θα αναλύσουν τα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να προετοιμάσουν το περιεχόμενο των βασικών παραδοτέων
Μεθοδολογία

› ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ιούλ.-Δεκ 2012). Ο οδηγός των καλών πρακτικών, η έκθεση για τη δυνατότητα μεταφοράς τους και οι συστάσεις πολιτικής, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και θα διαδοθούν κατά τη διάρκεια της τελικής διάσκεψης και μετά τη λήξη του προγράμματος

16/02/10
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

› Η ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για τις Πολιτικές της Κοινωνίας της Πληροφορίας που άπτονται της Αειφόρου Τουριστικής Οικονομίας
› Η βελτίωση των περιφερειακών / τοπικών πολιτικών ανάπτυξης των ΤΠΕ σε δημόσιες υπηρεσίες, για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
› Η αύξηση της ικανότητας των τοπικών / περιφερειακών διοικήσεων σε όλη την Ευρώπη να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες ΤΠΕ ώστε να ξεπεράσουν διοικητικά εμπόδια
› Η αυξημένη και εκτεταμένη τεχνογνωσία των εταίρων όσον αφορά στην εξεύρεση λύσεων βασισμένων στις ΤΠΕ για την Τουριστική Οικονομία
› Η βελτιωμένη συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ δημοσίου τομέα και ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της Τουριστικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.