Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Ανακήρυξη του 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών

Καθώς συμπληρώνεται μια εικοσαετία από τη θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης βάσει της συνθήκης του Μάαστριχτ, την 1η Νοεμβρίου 1993, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2013 «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 11 Αυγούστου 2011 να ανακηρυχθεί το 2013 «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών». Με την ανακήρυξη του 2013 ως «Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματώνει την υπόσχεση που διατυπωνόταν στην έκθεση σχετικά με την ιθαγένεια της Ε.Ε. και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα τέτοιο Έτος. Η ιθαγένεια της Ένωσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της Ε.E. 20 έτη μετά τη θέσπιση της ιθαγένειας της Ένωσης, έχει συντελεσθεί χειροπιαστή πρόοδος, η οποία επηρεάζει άμεσα τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.
Σκοπός του «Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών» είναι να διευκολυνθεί η άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, με τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους. Ειδικότερα, ο στόχος του Έτους είναι:

  • να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το δικαίωμά τους να διαμένουν ελεύθερα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • να ενισχύσει την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ και από τις πολιτικές της ΕΕ και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή τους στη χάραξη των πολιτικών της Ένωσης·
  • να δώσει ώθηση στις συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο και τις δυνατότητες που προσφέρει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως από την άποψη της ενίσχυσης της συνοχής και της αλληλοκατανόησης των ανθρώπων.Προκειμένου να σηματοδοτηθεί το «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013», θα διοργανωθεί, σε ολόκληρη την Ένωση, πλήθος εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να ενισχύσει, αφενός, την προβολή των πολυγλωσσικών δικτυακών πυλών «Europe Direct» και «Your Europe»,  οι οποίες θεωρούνται βασικά στοιχεία του μονοαπευθυντικού συστήματος πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης, και, αφετέρου, τον ρόλο και την προβολή των μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων, όπως είναι το SOLVIT, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες της Ένωσης να αξιοποιούν και να διεκδικούν καλύτερα τα δικαιώματά τους.

 
Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες που προβλέπεται να ενταχθούν στο «Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών 2013» ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή αναμένει να συνεργασθεί στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, πρωτίστως δε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω Έτος θα έχει αξιόλογο και μακρόπνοο αντίκτυπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.