Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Δημιουργία Κέντρου Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού στο Ηράκλειο

Υπογράφθηκε παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου κου Ι. Κουράκη  το συμφωνητικό συνεργασίας για τη δημιουργία του Κέντρου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού Ηρακλείου (ΚΕΑΛ),μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης.
Οι παραπάνω φορείς δημιουργούν ένα συλλογικό θεσμό, που θα προωθεί την  χρήση και την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ),στους τομείς της 
α) Δημόσιας Διοίκησης, 
β)  Εκπαίδευσης, 
γ) Αυτοδιοίκησης, 
δ) Επιχειρηματική κοινότητας και 
ε) Τοπικής κοινωνίας. 
Η πρωτοπόρα αυτή δράση θα αποτελέσει επίσης,  χώρο σύστασης και συνάντησης τοπικών κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, ενώ παράλληλα να προωθήσει τον εθελοντισμό και τα ψηφιακά δικαιώματα. Ο εξειδικευμένος αυτός θεσμός θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα σε θέματα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Αν. Κρήτης για τη δημιουργία του Κέντρου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισμικού Ηρακλείου (ΚΕΑΛ)
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο του συμφωνητικού :

Ηράκλειο 24 Ιανουαρίου 2012


Τα τελευταία χρόνια το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση από απλούς χρήστες, επιχειρήσεις, μέχρι και υλοποίηση μηχανογραφικών λύσεων σε επίπεδο κρατών. Αυτό το νέο μοντέλο δημιουργίας και διάθεσης λογισμικού παρουσιάζει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά και μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ΕΛ/ΛΑΚ, ώστε να μπορεί η τοπική κοινωνία να εκμεταλλευτεί, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, τα πλεονεκτήματα του.

Στόχοι

Για να καλύψουμε την παραπάνω ανάγκη, δημιουργούμε ένα συλλογικό θεσμό που θα προωθεί την χρήση και την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), στους τομείς της α) δημόσιας διοίκησης, β) εκπαίδευσης, γ) αυτοδιοίκησης, δ) επιχειρηματική κοινότητας και ε) τοπικής κοινωνίας. Η δράση αυτή θα αποτελέσει επίσης ένα χώρο σύστασης και συνάντησης τοπικών κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα, ενώ παράλληλα να προωθήσει τον εθελοντισμό και τα ψηφιακά δικαιώματα. Ο εξειδικευμένος αυτός θεσμός θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα σε θέματα ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού.

Δράσεις

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι προτείνουμε τις παρακάτω συγκεκριμένες δράσεις:

Ενημέρωση
 • Οργάνωση ημερίδων, εκδηλώσεων και συνεδρίων ενημέρωσης για το ελεύθερο λογισμικό (ανοικτό σε όλους τους πολίτες).
 • Δημιουργία ενός ψηφιακού μέσου (CD/DVD) με ελεύθερο λογισμικό με δωρεάν διανομή του σε πολίτες, εταιρίες και οργανισμούς
 • Παρουσίαση τεχνολογιών από μέλη της πληροφορικής κοινότητας του τόπου μας
Εκπαίδευση
 • Δημιουργία ενός εργαστηρίου με αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό
 • Διεξαγωγή μαθημάτων πάνω σε εργαλεία και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού (δωρεάν σε όλη την τοπική κοινωνία)
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παροχή γνώσης πάνω σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών με αποδέκτες εταιρίες και οργανισμούς
 • Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε θέματα ελεύθερου λογισμικού.
Ανάπτυξη εφαρμογών και ηλεκτρονικών υποδομών
 • Σύσταση κοινοτήτων ή διευκόλυνση υπαρχουσών σε θέματα, όπως διασφάλιση ποιότητας προϊόντος, αναφορά και επίλυση σφαλμάτων,  ανάπτυξη εφαρμογών
 • Εγκαταστάσεις εφαρμογών και δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών με ελεύθερο λογισμικό
Συμμετέχοντες

Οι φορείς που συμμετέχουν στο ΚΕΑΛ Ηρακλείου είναι οι εξής:

1.    Δήμος Ηρακλείου
2.    Πανεπιστήμιο Κρήτης
3.    Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης

Τεχνική Επιτροπή

Με σκοπό την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων συστήνεται   τριμελής τεχνική επιτροπή εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, αποτελούμενη από τους:
1.    Μοχιανάκη Κώστα, Προϊστάμενο πληροφορικής και επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου,
2.    Φραγκιαδάκη Γιάννη,  Προϊστάμενο Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστημίου Κρήτης,
3.    Παπαδάκη Λεωνίδα, Πρόεδρο Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης.

Τα παραπάνω μέλη της επιτροπής συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Ο ρόλος της τεχνικής επιτροπής αποσκοπεί στην διασφάλιση των όρων συμμετοχής και χρήσης του Κέντρου καθώς και των δράσεών του.

Όροι Συμμετοχής και Χρήσης του ΚΕΑΛ
Ο Δήμος Ηρακλείου, ο Σύλλογος Καθηγητών Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αδιακρίτως και ανεξαιρέτως συμφωνούν σε όλους τους παρακάτω όρους χρήσης / λειτουργίας του ΚΕΑΛ.
 • Το ΚΕΑΛ εξυπηρετεί αποκλειστικά ως κέντρο μετάδοσης τεχνογνωσίας. Σε καμία περίπτωση το κέντρο δε συμμετέχει σε ανάληψη διαγωνισμών, ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών ή εφαρμογών με αμοιβή και γενικά σε πάσης φύσεως οικονομική ανταποδοτική συναλλαγή. Η πάσης φύσεως συμμετοχή στις δράσεις του ΚΕΑΛ είναι αποκλειστικά εθελοντική και δωρεάν. 
 • Η χρήση του ΚΕΑΛ επιτρέπεται στις εταιρείες / ιδιώτες, εφόσον οι ενέργειες π.χ. παρουσιάσεις, αναφέρονται σε λύσεις ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού.
 • Στο ΚΕΑΛ επιτρέπονται χορηγίες εφόσον δεν αντιστοιχούν σε οικονομικές δεσμεύσεις.
 • Η επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα τις δράσεις του ΚΕΑΛ πριν από την πραγματοποίηση τους, μέσω email και μετά από πρόταση μέλους της επιτροπής.
 • Το ΚΕΑΛ δύναται να συμμετάσχει σε ανάπτυξη εφαρμογών μόνο στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα και δεν υπάρχει ανταποδοτικό όφελος, για το ίδιο το κέντρο ή για τα μέλη του.
 • Το ΚΕΑΛ εκπροσωπείται αποκλειστικά από την επιτροπή. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μνεία, δίχως την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής.
 • Οι φορείς που ήδη συμμετέχουν εγκρίνουν ομόφωνα τη συμμετοχή νέων φορέων στην επιτροπή.
 •   Σε περίπτωση που φορέας της επιτροπής παραβιάζει τους παραπάνω όρους, τίθεται στην κρίση των υπολοίπων μελών προς απομάκρυνση από την επιτροπή.
 • Στην παρούσα φάση λειτουργίας το ΚΕΑΛ φιλοξενείται  σε εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Οι παραπάνω όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, μετά από ομόφωνη απόφαση των φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.