Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Βραβεία για το Ευρωπαϊκός Έτος για την Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει την απονομή βραβείων σε φορείς και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών,  που προωθούν πολιτικές για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στο πλαίσιο του τρέχοντος σχετικού εν θέματι Ευρωπαϊκού Έτους.

1. Το πολιτικό πλαίσιο των βραβείων: Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών 
Στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία. Επιδιώκεται η ενθάρρυνση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα να αναλάβουν δράση για να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες παράτασης του επαγγελματικού βίου και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.
Ενεργός γήρανση σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία και ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας, να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας, πιο ανεξάρτητοι στην καθημερινή μας ζωή και πιο ενεργοί πολίτες. Άσχετα από την ηλικία μας, μπορούμε πάντα να συμμετέχουμε δραστήρια στην κοινωνία και να απολαμβάνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στόχος μας πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού που διαθέτουμε, ακόμη και σε πιο προχωρημένη ηλικία. Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό γήρανση σε τρεις τομείς:
Απασχόληση: καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, αυξάνεται και η ηλικία συνταξιοδότησης. Πολλοί όμως φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να παραμείνουν στη σημερινή δουλειά τους ή να βρουν άλλη μέχρις ότου μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Πρέπει να προσφέρουμε στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας καλύτερες προοπτικές συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Συμμετοχή στην κοινωνία: το να συνταξιοδοτηθεί κάποιος δεν σημαίνει ότι θα μπει στο περιθώριο. Συχνά παραβλέπεται η κοινωνική συμβολή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας είτε με τη μορφή φροντίδας που παρέχουν σε άλλους, στους γονείς, στους συζύγους ή στα εγγόνια τους, είτε με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να διασφαλίσει μεγαλύτερη αναγνώριση της συμβολής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην κοινωνία και να δημιουργήσει γι’ αυτούς ευνοϊκότερες συνθήκες.
Ανεξάρτητη διαβίωση: καθώς γερνάμε, έχουμε όλο και περισσότερα προβλήματα υγείας, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ μικρές αλλαγές στο περιβάλλον μας μπορούν να έχουν τεράστιο όφελος για τα άτομα με διάφορα προβλήματα υγείας ή αναπηρίες. Ενεργός γήρανση σημαίνει επίσης να έχουμε τη δυνατότητα καθώς γερνούμε να ορίζουμε τη ζωή μας για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.

2. Κατηγορίες των Βραβείων

Τα προκηρυσσόμενα βραβεία περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:

  1. Χώροι απασχόλησης για όλες τις ηλικίες.
  2. Περιβάλλον προσφιλές για τους ηλικιωμένους.
  3. Κοινωνικοί Επιχειρηματίες
  4. Έκθεση για την Γήρανση και τις σχέσεις μεταξύ των Γενεών
  5. Προκλήσεις προσωπικών ιστοριών
  6. Γενεές και εκπαίδευση.


Ειδικότερα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι επιλέξιμες για την κατηγορία Περιβάλλον προσφιλές για τους ηλικιωμένους.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα βραβεία απονέμονται σε εξέχουσες πρωτοβουλίες των τοπικών ή των περιφερειακών αρχών για την προώθηση της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Ο στόχος τους είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς που θα προάγει την ενεργό γήρανση και θα συμβάλλει θετικά στην υγεία και την ποιότητα ζωής όλων των γενεών. Αυτό προϋποθέτει ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι υπηρεσίες και οι δομές των ΟΤΑ θα παρέχουν υποστήριξη και ευκαιρίες στους πολίτες προκειμένου να συνεισφέρουν στις κοινότητές τους για να γηράσκουν ενεργές και ανεξάρτητες. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές καλούνται δηλαδή να αναφέρουν ό, τι έχουν κάνει  για τις τοπικές κοινωνίες τους για να προωθήσουν ή να δημιουργήσουν περιβάλλοντα προσφιλή προς τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει επίσης να περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις λύσεις στις οποίες κατέληξαν.

3. Κριτήρια αξιολόγησης

Οι συμμετοχές θα αξιολογούνται με βάση τον βαθμό επιτυχίας τους στην προώθηση περιβαλλόντων προσφιλών προς τους ηλικιωμένους σε τοπικό επίπεδο και τη δυνατότητα διάδοσής τους προκειμένου να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλες πόλεις και περιφέρειες.

Πιο συγκεκριμένα, θα αξιολογηθούν έργα που υλοποιήθηκαν το 2011 ή πρόκειται να ολοκληρωθούν το 2012. Επίσης, στην περίληψη των σχεδίων θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες σχετικά  με τον αντίκτυπο των εν λόγω έργων.

4. Προϋπολογισμός 

Για τους νικητές της ανωτέρω κατηγορίας έχουν προβλεφθεί τα κάτωθι χρηματικά ποσά:

  1. Πρώτη θέση: 2.000 €
  2.         Δεύτερη θέση: 1.000 €
  3. Τρίτη θέση: 500 €


Όλοι οι νικητές θα προσκληθούν στην τελετή απονομή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον προσεχή Οκτώβριο.

5. Προθεσμία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Για προτάσεις που ξεπερνούν τις 3000 λέξεις θα πρέπει να επισυνάπτεται και περίληψη 500 λέξεων.

6. Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

EY2012awards@paueducation.com

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω πρωτοβουλία της ΕΕ πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 (για τους δήμους) και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 (για τις περιφέρειες).

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής συμμετοχή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στην εν λόγω αλλά και σε όλες τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της ΕΕ προϋποθέτει την πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, των προοπτικών ανάπτυξης, των εταιρικών σχέσεων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και όλων των εν δυνάμει πόρων τους, όπως αποτυπώνονται στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδιασμού τους (άρθρα 266, 268, ν.3852/2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.