Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Προγράμματα Άθλησης για Όλους, οι Προοπτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Δρ. Γεώργιος Πίγκος
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ειδικής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Τοποθέτηση στο συνέδριο της ΚΕΔΕ
«Αθλητισμός και Πολιτισμός – Παράγοντες κοινωνικής συνοχής» που έγινε στη Καβάλα 1-2 Νοεμβρίου 2013 

Η μακρόχρονη εμπειρία της υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΑγΟ) και η καταγραφή των θετικών στοιχείων, αλλά και των αδυναμιών τους, θα πρέπει επενδυθεί με την αναμόρφωση των ισχυόντων προγραμμάτων και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες προοπτικές.
Οι σημερινές απαιτήσεις του αθλητικού χώρου όπως διαμορφώνονται με τα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις, καθώς και την κοινωνικοοικονομική κρίση που διαβιούμε και την αδιαμφισβήτητη επίδραση του αθλητισμού (αγωνιστικού και μη), αποτελούν την καταλυτική παράμετρο, για ένα δυναμικό επανακαθορισμό του σχεδιασμού των προαναφερόμενων αθλητικών προγραμμάτων, ο οποίος θα στοχεύει στην μορφοποίηση μιας σύγχρονης υποδομής/βάσης για την διαμόρφωση του καταλληλότερου αθλητικού περιβάλλοντος υλοποίησης τους.
Ένας δυναμικός σχεδιασμός που θα βασίζεται στην συνεχή αξιολόγηση των παραμέτρων υλοποίησης, τον ποιοτικό έλεγχο υλοποίησης, την αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των στελεχών που εμπλέκονται στην υλοποίηση, την έγκαιρη εξάλειψη των δυσλειτουργιών υλοποίησης και την μετεξέλιξη του σχεδιασμού. Ένας σχεδιασμός που θα προσφέρει τους απαραίτητους διαύλους σύνδεσης των διαφορετικών υλοποιούμενων προγραμμάτων σε μια ενιαία προοπτική, χωρίς να διαφοροποιούν τη λογική και τη στόχευση τους.
Παράλληλα και οι κοινωνικές ομάδες στόχοι (αθλούμενοι) των προγραμμάτων επιδείκνυαν, σε κάποιες περιπτώσεις, αδιαφορία συμμετοχής σε αυτά, θέτοντας ως βασικό λόγο την μειωμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών και την αδυναμία αναπροσαρμογής των προγραμμάτων για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων
Είναι σημαντικό λοιπόν με την δύναμη της γνώσης του χθες και με ανθρωποκεντρικό άξονα να αναμορφώσουμε την Άθληση για όλουςΘεσμικές διαφοροποιήσεις υλοποίησης Προγραμμάτων ΑγΟ για την περίοδο 2013-14

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/11 οι OΤΑ δεν μπορούσαν να προσλαμβάνουν για τα Προγράμματα ΑγΟ τον αναγκαίο αριθμό Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ακόµη και στις περιπτώσεις που εξασφάλιζαν έσοδα µη προερχόµενα από τους προϋπολογισμούς τους. Συνέπεια αυτού ήταν τα Προγράµµατα να υπολειτουργούν και σε αρκετές των περιπτώσεων να µην υλοποιούνται.

Η αναγκαιότητα της ψήφισης της Τροπολογίας στον Ν.4153/29-04-2013 προέκυψε από τον περιορισµό των προσλήψεων προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Προγράμματα ΑγΟ που υλοποιούν οι ΟΤΑ.

Με την ψήφιση της Τροπολογίας ο πρώτος στόχος που επιτεύχθηκε ήταν η μείωση των κρατικών δαπανών µέσω του ανταποδοτικού τρόπου χρηµατοδότησης των Προγραµµάτων.

Ο δεύτερος στόχος ήταν η απλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, σε συνάρτηση µε την μείωση της ανεργίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών.
Τρίτος στόχος ήταν ο σωστότερος και ποιοτικότερος έλεγχος στο σύνολο των διαδικασιών που διέπουν τα Προγράμματα προς όφελος των πολιτών, καθώς η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχοντας εθνικό επιτελικό ρόλο στην λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους από την γέννησή τους έως σήμερα, μέσα από την συνεργασία της µε τους φορείς υλοποίησης, μπορεί και προβαίνει σε µια εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση - εισήγηση για την έγκριση θέσεων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που θα απασχοληθούν στους ΟΤΑ.

Συμπαραστατικά το όφελος της εν λόγω Τροπολογίας είναι μεγάλο καθώς μειώνεται η ανεργία, αφού απελευθερώνονται οι προσλήψεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής καθώς η όλη διαδικασία των προσλήψεων εξαιρείται από τους περιορισμούς της υπ' αριθ. 33/2006 ΠΥΣ και του Ν.3986/2011, εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για την μισθοδοσία του προσωπικού χωρίς καθυστερήσεις και φυσικά ο έλεγχος των οικονομικών των ΟΤΑ διασφαλίζει την ανεμπόδιστη λειτουργία των Προσραμμάτων (ειδικά για το τρέχον έτος και για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια παρατηρείτε αύξηση των φορέων υλοποίησης καθώς και αύξηση των συμμετεχόντων σε αυτά.

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Προγραμμάτων ΑγΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει ΠΦΑ οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύμφωνα µε τη μοριοδότηση που περιγράφεται στην Υπ. Απ µε ΦΕΚ 2613/Β/16-1Ο-2013. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα κριτήρια της προαναφερόμενης Υπ. Απ.
Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραµµα).

Στην παρούσα φάση τα Προγράµµατα ΆγΟ βρίσκονται στην διαδικασία έναρξης τους. Η Κ.Υ.Α. µε ΦΕΚ 2613/Β/16-1Ο-2013 για την έγκριση θέσεων ΠΦΑ που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους που υλοποιούν οι φορείς - Ο. Τ.Α. για τη περίοδο 2013-14 όπως και το νέο Οργανωτικό Πλαίσιο µε ΦΕΚ 2527/Β/08-1Ο- 2013 έχουν ήδη αποσταλεί στους φορείς υλοποίησης, οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες πρόσληψης των ΠΦΑ.
Άμεσα αναµένεται η αποστολή των εγκριτικών των προγραµµάτων η Δαπάνη των οποίων μέχρι του ποσού των 2.500.000 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Π/Υ 
της ΓΓ.Α. στους Κ.Α.Ε. (2229 Ν.Π.Δ.Δ. 2599 Ν.Π.Ι.Δ.). Η συνολική δαπάνη που δημιουργείται ανέρχεται στο ποσό των 5.543.300 € περίπου για τη µισθοδοσία του προσωπικού.

Δυνατότητες αναβάθμισης και προοπτικές των Προγραμμάτων ΑγΟ και η συμβολή των ΟΤΑ

2.1 Βελτίωση του συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης
Μετά από την ενεργοποίηση του πρώτου σύγχρονου Οργανωτικού Πλαισίου (1996-΄97) και την καθιέρωση των συγκεκριμένων εντύπων στα οποία αποτυπώνονται τα ποσοτικά, οικονομικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντίστοιχων αθλητικών προγραμμάτων, άρχισε να πραγματοποιείται η πρώτη καταγραφή των χαρακτηριστικών λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων

Σύμφωνα λοιπόν με τα υπάρχον Οργανωτικού πλαίσιο, ο έλεγχος λειτουργίας των προγραμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δύο κυρίως επίπεδα:

α. Σε επίπεδο καταγραφής των βασικών ποσοτικών, οικονομικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των προγραμμάτων, διαμέσου τυποποιημένων καταγραφικών εντύπων, τα οποία αποστέλλονται από τους Φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων στην ΓΓΑ

β. Σε επίπεδο επιτόπιων ελέγχων υλοποίησης των προγραμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται:
I) από τους φορείς μέσω των Υπεύθυνων/Συντονιστών υλοποίησης των προγραμμάτων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την εύρυθμη υλοποίηση των προγραμμάτων αναφέροντας κάθε διαφοροποίηση ή κατάργηση των συγκεκριμένων τμημάτων.
II) από τους Περιφερειακούς Υπεύθυνους Ανάπτυξης των προγραμμάτων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα,

Τι προτείνεται ….
Η σημερινή εικόνα απέχει σημαντικά από τους στόχους ενός σύγχρονου ευέλικτου ελεγκτικού μηχανισμού που τα κριτήρια αξιολόγησής τους δεν θα αλλοτριώνεται από πιθανές έμμεσες ή άμεσες πιέσεις της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα βασίζονται στην απαίτηση για μια εύρυθμη και τακτικά αναβαθμιζόμενη διαδικασία/μορφή υλοποίησης των προγραμμάτων. Μια διαδικασία αναβάθμισης η οποία κύρια θα βασίζεται στις ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις των παραμέτρων υλοποίησης, καθώς και την αντικειμενική καταγραφή των αθλητικών αναγκών των συμμετεχόντων (ή των εν δυνάμει συμμετεχόντων).

Κρίνεται αναγκαία λοιπόν, η θεσμοθέτηση, η χρηματοδότηση και υλοποίηση μιας διαδικασίας ανεξάρτητου θεσμικού κεντρικού μηχανισμού Επιτόπιων ελέγχων (εκτός των ΝΥ), που θα ελέγχει και θα αξιολογεί τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων,

Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και της ευελιξίας των μηχανισμών Επιτόπιων ελέγχων προτείνεται η δημιουργία 5 (ή περισσοτέρων αν κριθεί απαραίτητο) διαφορετικών ομάδων, που θα αποτελούνται η κάθε μια από τρεις εξειδικευμένους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που σχετίζονται με την κατάρτιση καθώς και την εμπειρία τους τόσο στα αντίστοιχα αθλητικά προγράμματα όσο και στην προπονητική διαδικασία.

Οι ελεγκτικές ομάδες στις οποίες θα μπορεί να συμμετάσχει και ο αντίστοιχος ΝΥ, θα μπορούσαν να καλύψουν μέσα σε ένα χρόνο, με επιλεκτικούς ελέγχους, τους φορείς όλης της επικράτειας.
Οι έλεγχοι θα είναι επιτόπιοι και θα πραγματοποιούνται με επισκόπηση των χώρων και των προγραμμάτων που αποτυπώνονται στα έντυπα που έχουν προσκομιστεί από το φορέα υλοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ και εντός των χρονικών ορίων που πραγματοποιούνται τα προγράμματα.

Παράλληλα με την δημιουργία των προαναφερόμενων ομάδων θα δίνεται η δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός παραγωγικού τριμερούς διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων της ΓΓΑ (ομάδα ελέγχου), του Φορέα υλοποίησης και των αθλούμενων, για την αποτύπωση των τοπικών παραμέτρων υλοποίησης και των δυνατοτήτων αναβάθμισης ή διαφοροποίησης των αντίστοιχων αθλητικών προγραμμάτων.

Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και ενημέρωση προς την ελεγκτική ομάδα. Φυσικά σε κάθε περίπτωση που παρατηρηθούν από την ελεγκτική ομάδα συστηματικές παρεκκλίσεις από την εύρυθμη λειτουργία, όπως η μη ή ελλιπής τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως αυτές απορρέουν από το αντίστοιχο αναβαθμισμένο Οργανωτικό πλαίσιο που θα τις διέπει, πέραν οποιασδήποτε άλλης επίπτωσης, θα πρέπει να επιφέρουν την ακύρωση των προγραμμάτων, την επιστροφή τυχόν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και τον αποκλεισμό του φορέα υλοποίησης από μελλοντικές χρηματοδοτήσεις της Γ.Γ.Α., για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το οικονομικό κόστος των ελεγκτικών μηχανισμών θα είναι ανταποδοτικό, αφού θα διασφαλίζει την ορθή αξιοποίηση των δημόσιων δαπανών, ενώ παράλληλα θα παρέχει άμεση αμφίπλευρη πληροφόρηση (ΓΓΑ-Φορέων υλοποίησης) καθώς και εισηγήσεις στην κεντρική Διοικητική Αρχή (ΓΓΑ) για την αναβάθμιση των προγραμμάτων.

2.2 Ποιοτική αξιολόγηση, ερευνητική διαδικασία και δημιουργία ολοκληρωμένου μακροχρόνιου χρονοδιαγράμματος ενεργειών (master plan)
Μια άλλη παράμετρος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής εκτός από την δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης πολιτείας και φορέων υλοποίησης προγραμμάτων, είναι εκείνη της ποιοτικής αξιολόγησης. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαχρονικές ερευνητικές αξιολογήσεις της λειτουργίας των προγραμμάτων καθώς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προγραμμάτων, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων

Ένα θεμελιώδες λοιπόν, θέμα που θα πρέπει να διευθετηθεί είναι η έλλειψη υλοποίησης τακτικής και επιστημονικά εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των Αθλητικών προγραμμάτων, το οποίο συνοδευόμενο με ένα τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών (master plan μακράς διάρκειας π.χ. πενταετίας), στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψιν (όπου κρίνεται απαραίτητο) και η πρόθεση των πολιτών για υλοποίηση συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, θα διασαφηνίσει σε όλους τους εμπλεκόμενους (Φορείς και φυσικά πρόσωπα), εκτός των όρων/προϋποθέσεων υλοποίησης των προγραμμάτων, την προβολή και τους μελλοντικούς στόχους.

Επίσης παρά την μακρόχρονη παράλληλη υλοποίηση των προαναφερόμενων αθλητικών προγραμμάτων δεν έχει κατατεθεί μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση σύνδεσης των εποπτευόμενων και μη (από την ΓΓΑ) αθλητικών προγραμμάτων, ώστε να ικανοποιείται η συνέχεια και η αλληλουχία των στόχων τους, ώστε να επιτευχθεί η προβολή, η μεγιστοποίηση του σκοπού υλοποίηση τους και η μείωση των αρνητικών σύμφυτων υλοποίησης.

Με δεδομένο λοιπόν την παντελή έλλειψη μηχανισμού της ΓΓΑ (και πιθανά και των ΟΤΑ) υπεύθυνου για τον συντονισμό της προπονητικής αλληλουχίας και σύνδεσης των εποπτευόμενων από την ΓΓΑ (και υλοποίηση από Αθλ. Οργ. των ΟΤΑ) προγραμμάτων, όπως έχει αναφερθεί έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν αθλούμενοι, που λόγω των φυσικών ικανοτήτων τους, καταναλώνουν μεγάλο μέρος του ελευθέρου χρόνου τους σε πολλαπλές και επίπονες τελικά αθλητικές δραστηριότητες (“υπερπροπονούνται” χωρίς κάποιο ενιαίο προπονητικό σχεδιασμό επιστημονικά τεκμηριωμένο, με συγκεκριμένους στόχους), με ορατό κίνδυνο την ώθηση τους σε απομάκρυνση από τον αθλητισμό, ενώ αντίθετα υπάρχουν άτομα που δεν τους δίνεται η δυνατότητα αλλά και το κίνητρο ή παρότρυνση να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και στις δύο περιπτώσεις η ΓΓΑ (και πιθανά πολλοί ΟΤΑ), παρουσιάζει αδυναμία να παρέχει τις προϋποθέσεις για την μεγιστοποίηση χρονικά της συμμετοχής τους στην αθλητική δραστηριότητα, με παράλληλη αξιολόγηση της εξελικτικής τους πορείας.

Τι προτείνεται ….
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η βελτίωση του συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης θα αποτελέσει βασική παράμετρο για περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων, την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών, με παράλληλη ενίσχυση της πολυμορφικότητας τους. Για την υλοποίηση της ποιοτικής αξιολόγησης και της ερευνητικής διαδικασίας κρίνεται απαραίτητο:

Η κατοχύρωση της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου στο αναμορφωμένο οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των αθλητικών προγραμμάτων, με την δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας ποιοτικού ελέγχου και αναμόρφωσης των προγραμμάτων. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να αποτελείται από εξειδικευμένους επιστημονικά ΠΦΑ γνώστες του Εθνικού και Διεθνούς αθλητικού γίγνεσθαι, αλλά και πιθανά από άτομα με μακρόχρονη πορεία στα αντίστοιχα προγράμματα με αυξημένη επιστημονική κατάρτιση (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού σε συγγενή αντικείμενα).

Η σύσταση επιστημονικής ερευνητικής ομάδας για την υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας με δειγματοληπτικό έλεγχο και βάση συγκεκριμένου οργανογράμματος, για την διαχρονική αξιολόγηση της λειτουργίας των προγραμμάτων, την καταγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του στελεχιακού δυναμικού που εργάζονται στα προγράμματα, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής υλοποίησης των προγραμμάτων. Επίσης η ομάδα αυτή θα εισηγείται και θα υλοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες π.χ. για την παρακολούθηση και βελτίωση της διαδικασίας προσανατολισμού των αθλουμένων στα διάφορα προγράμματα, προς τις αθλητικές δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις ιδιαίτερες κινητικές επιδεξιότητές τους και την ηλικία τους.

Η δημιουργία Βάσης δεδομένων (ηλεκτρονικής μορφής) για την συγκριτική αξιολόγησης της διαχρονικής πορείας υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ελέγχου των καταγεγραμμένων δεδομένων, την εγκυρότητα των στοιχείων και θα μειώσει αισθητά τον χρόνο έγκρισης προγραμμάτων

Ο έλεγχος και η συνεχής αναβάθμιση του επιπέδου των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων (απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας) του στελεχιακού δυναμικού (διοικητικών στελεχών ΓΓΑ/OTA καθώς και των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής), με την υλοποίηση εξειδικευμένων επιμορφωτικών σεμιναρίων και την δια βίου εκπαίδευση.

Σχετικά με την δημιουργία του μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού (master plan), είναι κοινή παραδοχή ότι η ΓΓΑ ως ο μοναδικός θεσμικά κυβερνητικός φορέας για θέματα Αθλητισμού, (αλλά και αντίστοιχα οι ΟΤΑ) θα πρέπει να δημιουργήσει άμεσα ενός μακροπρόθεσμου (ή και βραχυπρόθεσμου) σχεδιαστικού πλάνου και αθλητικής “στοχοποίησης” σε όλους τους τομείς του αθλητικού φάσματος, καθώς και εξειδικευμένης προσέγγισης σε κάθε κοινωνική/ηλικιακή ομάδα στόχο. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένη και άμεση η δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου υποστήριξης για την χάραξη και τον συντονισμό των ενεργειών εφαρμογής της Αθλητικής πολιτικής στη βάση ενός τεκμηριωμένου οργανο-χρονογράμματος μακροχρόνιας προοπτικής.

Επίλογος
Απώτερος σκοπός για την χάραξη μιας αθλητικής πολιτικής προοπτικών με το βλέμμα στο μέλλον, θα είναι να καταστήσουμε τους πολίτες αυτής της Χώρας ενεργούς σε σχέση με τη φυσική δραστηριότητα. Να αποκτήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι αθλητικές εμπειρίες. Να γευτούν τη χαρά της συμμετοχής και την αγωνία του παιχνιδιού. Να αντιληφθούν επί της ουσίας πώς είναι να είσαι μέρος – πρωταγωνιστής ενός αθλήματος, να είσαι ενεργός θεατής ή αντικειμενικός παρατηρητής ενός αθλητικού θεάματος. Να μάθουν να επικοινωνούν δια του αθλητισμού, με τον αθλητισμό και από τον αθλητισμό, ως ενεργές αθλητικές οντότητες.

Η εύρυθμη υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον Αθλητισμό που θα αναδείξει το νέο επιτελικό ρόλο που θα πρέπει να παίξει η ΓΓΑ σε συνεργασία με όλους τους Αθλητικούς φορείς που σχετίζονται με το Αθλητικό γίγνεσθαι, αποτελεί απαίτηση των καιρών και παράλληλα την μέγιστη πρόκληση για το αθλητικό γίγνεσθαι για τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό σε αυτή την πρόκληση μακράς πνοής, πρέπει να απαντήσουμε όλοι άμεσα, δημιουργικά και θετικά….


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.