Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε πρόσφατα το διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2015» που επιβραβεύει τις περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη. 

1. Γενικά 
Το βραβείο ΕΕΠ εντοπίζει και βραβεύει περιφέρειες με εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα που υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων δράσεων που συμβάλλουν στην εφαρμογή της Small business act για την Ευρώπη και αξιοποιούν βέλτιστα τη δημόσια χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, πλούτου και αρμοδιοτήτων. Στις περιφέρειες με την πλέον πειστική στρατηγική θα απονεμηθεί ο τίτλος της «Επιχειρηματικής περιφέρειας της χρονιάς». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν και να προωθηθούν δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών το 2009, έχει δε ως 
τώρα απονεμηθεί σε δώδεκα περιφέρειες: Βρανδεμβούργο (Γερμανία), County 
Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) για το 2011· Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και αυτοδιοικούμενη περιφέρεια Trnava (Σλοβακία) για το 2012˙ Νορ Πα ντε Καλέ (Γαλλία), Νότιας Δανίας, Στυρίας (Αυστρία) για το 2013 & Φλάνδρα (Βέλγιο), Μάρκε (Ιταλία) και Βόρεια Βραβάνδη (Ολλανδία) για το 2014. 


2. Τρόπος υποβολής υποψηφιότητας 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των περιφερειών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα 
εξής:  
 • σχέδιο στο οποίο θα εκτίθενται το όραμα και η στρατηγική της υποψήφιας περιφέρειας όσον αφορά την ΕΕΠ (έντυπο υποψηφιότητας)· 
 • σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης και διαχείρισης, καθώς και σχεδιαζόμενες δραστηριότητες προβολής (έντυπο υποψηφιότητας)· 
 • ενημερωτικό δελτίο της υποψήφιας περιφέρειας (πρότυπο ενημερωτικού 
 • δελτίου)· 
 • δήλωση πολιτικής δέσμευσης: επιστολή ή δήλωση η οποία να τεκμηριώνει ότι η στρατηγική όσον αφορά την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, π.χ. την περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο (χωριστό έγγραφο, κανένα ειδικό μορφότυπο).

3.Κριτήρια αξιολόγησης 
Για να λάβει μια περιφέρεια το σήμα της ΕΕΠ, πρέπει να σκιαγραφήσει το 
όραμά της σε ένα σχέδιο που θα πληροί τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 
έξι κριτήρια. Οι περιφέρειες θα πρέπει να προτείνουν μέτρα στους ακόλουθους 
τομείς:  
 • «Small Business Act» για την Ευρώπη και κύριες ενωσιακές πρωτοβουλίες πολιτικής και μέσα, όπως π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά· 
 • προώθηση της επιχειρηματικότητας με απόλυτη συνέπεια μεταξύ των θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και της ΕΕ· 
 • διατομεακά ζητήματα / ενωσιακή διάσταση, π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών δημόσιων χρηματοδοτήσεων· 
 • προορατικότητα και προώθηση του ίδιου του έτους της ΕΕΠ, αφού ληφθούν υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το εν λόγω έτος· 
 • περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας αλλά και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕΠ· 
 • καλύτερη ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία ανήκει· 
 • βιωσιμότητα, δηλαδή συμβολή στην επίτευξη των στόχων «20-20-20» 
 • της ΕΕ· 
 • υλοποίηση, διαχείριση και επικοινωνία: εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων, κατά προτίμηση βάσει μιας δέσμης δεικτών και παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής. 

Οι περιφέρειες θα πρέπει να προσδιορίσουν με σαφήνεια ποια μέτρα θα πρέπει 
να υλοποιηθούν, σε τι προθεσμία (δείκτες), καθώς και ποιοι φορείς θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη του επιχειρηματικού δυναμικού της περιφέρειας. 

4. Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
Οι αιτήσεις μαζί με τη δήλωση πολιτικής δέσμευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στην εξής διεύθυνση: eer-cdr@cor.europa.eu. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΠ 2015 λήγει στις 31 Μαρτίου 2014. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής ΕΕΠ, που αποτελείται από μέλη της ΕτΠ καθώς και εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικοοικονομικών φορέων. Ο τίτλος ΕΕΠ θα απονεμηθεί σε τρεις (κατά 
μέγιστο όριο) περιφέρειες. 

5. Πληροφορίες 
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες 
καθώς και το έντυπο της αίτησης από τη σχετική ιστοσελίδα της Επιτροπής των 
Περιφερειών (http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx), ενώ τα 
ερωτήματά τους μπορούν να τα απευθύνουν στον κ. Pierluigi Boda (τηλ: +32 2 
282 2461 & +32 473 851743, e-mail: eer-cdr@cor.europa.eu). 

Πηγή :Τμήμα αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.