Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Ηράκλειο : Ο Δήμος στο πανευρωπαϊκό Συνέδριο για θέματα ποιότητας στη Δημόσια διοίκηση,The 4th European CAF Users' Event

Στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, με την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, η 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οργανισμών που εφαρμόζουν το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).
Ο Δήμος Ηρακλείου επελέγη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, μετά από αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διοργάνωσης του Συνεδρίου.
Η ομάδα του Ηρακλείου με επικεφαλής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Μανόλη Αλεξάκη και τις Κάλλια Νικολιδάκη του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Δέσποινα Καραμπατζάκη, υπεύθυνη του Γραφείου Ποιότητας του Δήμου, παρουσίασε τη μεγάλη και συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του Κ.Π.Α. στο Δήμο Ηρακλείου, είχε ως αποτέλεσμα τη βράβευση του με το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τον Απρίλιο του 2009.
Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών του Δήμου, γιατί διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση και τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα προωθεί τη διοίκηση μέσω στόχων με μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Ηρακλείου είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει , στην 4η Ευρωπαϊκή Συνάντηση χρηστών Κ.Π.Α., την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και την πολιτική Ολικής Ποιότητας που εφαρμόζει ο Δήμος στο σύνολο των υπηρεσιών του και να ανταλλάξει την εμπειρία και τη γνώση του με τους άλλους ευρωπαϊκούς δημόσιους Οργανισμούς.
Ειδικότερα παρουσίασε τη σημασία της χρήσης των νέων τεχνολογιών ως έναυσμα για την καινοτομία στη σχέση με τον πολίτη στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, όπως αυτό καταγράφηκε σαν καλή πρακτική, κατά την εφαρμογή του Κ.Π.Α. στο Δήμο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίαση του Δήμου Ηρακλείου έτυχε εγκωμιαστικών σχολίων από τις άλλες αντιπροσωπείες και τη Διοίκηση του European Institute of Public Administration (EIPA).
Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολουθούσε και ο Γενικός Γραμματέας κ. George Emacu του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, ο οποίος πρότεινε, τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με την αντίστοιχη υπηρεσία ποιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία του Ηρακλείου

Τί είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) ξεκίνησε το 1998 και η πρώτη του δημόσια παρουσίαση έγινε στα πλαίσια του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα το 2000. Έκτοτε συνεχώς εξελίσσεται και επεκτείνεται η εφαρμογή του στα κράτη – μέλη με σκοπό «να αποτελέσει την κύρια εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε».
Το Κ.Π.Α. αποτελεί μια καινοτόμο παρέμβαση που εγκαινιάζει μια διαδικασία διαρκούς και συστηματικής βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πολίτη/πελάτη των Δημοσίων υπηρεσιών.
Ειδικότερα, σκοπός του Κ.Π.Α. είναι να απολέσει ένα ικανό εργαλείο ελέγχου, αξιολόγησης και επομένως βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του εκάστοτε Δημόσιου Οργανισμού και στην προκείμενη περίπτωση του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) προς τους πελάτες – πολίτες του. Η διαμόρφωση λειτουργιών και αποδοτικών διοικητικών μονάδων, η στελέχωσή τους με ικανούς και καταρτισμένους υπαλλήλους, η αύξηση της παραγωγικότητάς τους και η εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Ο.Τ.Α.. Το σύστημα επομένως της περιοδικής αυτό-αξιολόγησης των Υπηρεσιών θα μπορούσε να δώσει λύση.

Η αξία του εργαλείου αυτού έγκειται στην ίδια τη φύση του, αφού ο έλεγχος επιτελείται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους υπαλλήλους του που οι ίδιοι αυτό-αξιολογούνται και συγχρόνως αξιολογούν τις διαδικασίες, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν και παράγουν έργο. Γίνεται σαφές ότι το Κ.Π.Α δεν αξιολογεί το προσωπικό της Δημόσιας Οργάνωσης και κατά συνέπεια δε συνδέεται με καμία μέθοδο αξιολόγησής του, αντίθετα αξιολογεί διαδικασίες και τρόπους – μεθόδους προσέγγισης και αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν στη Δημόσια Οργάνωση σε σχέση με τον προορισμό της που δεν είναι άλλος από την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του πολίτη.
Το γεγονός επίσης ότι σε τακτική πλέον βάση ο Δήμος μέσα από την Ομάδα του Κ.Π.Α θα έχει τη δυνατότητα να αυτο-αξιολογείται και επομένως να επανελέγχει και να κρίνει τις διαδικασίες λειτουργίας και απόδοσης έργου, κάνει το εργαλείο αυτό ακόμη πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό. Με τον τρόπο αυτόν οι διαδικασίες αναθεωρούνται ανά διαστήματα, με γνώμονα πάντα το όφελος του πολίτη – πελάτη.
Το Κ.Π.Α απαρτίζεται από 9 κριτήρια που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία αναλύονται σε 28 υπο-κριτήρια (συνολικά περιλαμβάνονται 100 ερωτήσεις). Το δομημένο ερωτηματολόγιο καλύπτει τόσο την υφιστάμενη διοικητική λειτουργία της δημόσιας οργάνωσης, όσο και την καταγραφή του τρόπου αντίληψης της λειτουργίας της τόσο από το ίδιο το προσωπικό όσο και από τους πολίτες και διαφόρους φορείς που έρχονται σε επαφή με αυτήν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει ως σκοπό να : α) εντοπίσει τα σημεία στα οποία η πρακτική εφαρμογή κατέδειξε ότι υπάρχουν αδυναμίες και β) προτείνει λύσεις βελτίωσης με στόχο την ικανοποίηση του πολίτη.
Από τα 9 κριτήρια τα πρώτα πέντε (5) και πιο συγκεκριμένα:
1. Ηγεσία
2. Στρατηγική και Προγραμματισμός
3. Ανθρώπινο Δυναμικό
4. Συνεργασίες και Πόροι και
5. Διαδικασίες
αποτελούν κριτήρια προϋποθέσεων, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) και πιο ειδικά:
6. Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη / πελάτη
7. Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό
8. Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία
9. Κύρια αποτελέσματα επίδοσης
αποτελούν τα κριτήρια αποτελεσμάτων και αφορούν τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, όσο και τους πολίτες – πελάτες του (υποκριτήρια 6.1 , 8.1και 8.2).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.