Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ποδηλασία στην πόλη θα επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Απάντηση του Επιτρόπου για τις Μεταφορές Sim Kallas σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Σπύρου Δανέλλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ποδηλασία συνιστά σημαντικό παράγοντα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, για τη μείωση της συμφόρησης και των εκπομπών, και ότι συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών υγείας. Στην ποδηλασία παρέχεται σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από κοινοτικά κονδύλια, και η Επιτροπή εγκύπτει πάντοτε στα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με την ποδηλασία.
Με την ποδηλασία ασχολείται η πολιτική της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια και η ποδηλασία είναι πλήρως ενσωματωμένη στις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την αστική κινητικότητα1, όπως π.χ. στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στη δημιουργία παρατηρητηρίου αστικής κινητικότητας υπό μορφή εικονικού βάθρου ιδεών και στη μελέτη για την αναβάθμιση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων. 
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και θα επιδιώξει ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πεδίο της ασφαλούς πεζοπορίας και ποδηλασίας. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης τα προγράμματά της με τα οποία επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να εξαρτώνται λιγότερο από το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιούν τις συγκοινωνίες, και να περπατούν και χρησιμοποιούν το ποδήλατο περισσότερο. Η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών έχει προσθέσει επίσης στον ιστότοπό της μία σελίδα αφιερωμένη στην ποδηλασία.
Για να ανταλλάσσουν εμπειρίες οι πολιτικοί ιθύνοντες ανά την Ευρώπη, διατίθεται εκτεταμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων με τις βέλτιστες πρακτικές, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τις τοπικές συγκοινωνίες, της ELTIS. Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει περισσότερες από 200 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικές με την ποδηλασία.
Η Επιτροπή στηρίζει την ποδηλασία μέσω διαφόρων έργων συγχρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα STEER. Με το πρόγραμμα STEER χορηγούνται 10 εκατ. ευρώ σε δέκα ευρωπαϊκά πιλοτικά έργα που σχετίζονται με την ποδηλασία. Το STEER είναι ο πυλώνας μεταφορών του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια – Ευρώπη»:http://www.managenergy.net/

Για την ποδηλασία διατίθεται επίσης χρηματοδότηση μέσω του ενωσιακού προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία CIVITAS (www.civitas-initiative.org). Για την πρωτοβουλία αυτή έχουν διατεθεί από το 2002 μέχρι τώρα 180 εκατ. ευρώ με αποδέκτη 59 συμμετέχουσες πόλεις για να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν περίπου 100 καινοτόμα μέτρα σχετικά με την ποδηλασία, ώστε να αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στις πόλεις:

Επιπλέον, η Επιτροπή διαθέτει ορισμένα υπηρεσιακά ποδήλατα για να μετακινούνται μέλη του προσωπικού που μετέχουν σε συνεδριάσεις εκτός του γραφείου τους. Πραγματοποιούνται ετησίως άνω των 27.000 μετακινήσεων μετ’επιστροφής.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ένα από τα δύο διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχει προγραμματίσει επένδυση άνω των 600 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή επένδυσης σε υποδομές ποδηλασίας σε επιλεγμένες περιοχές ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2007-2013. Οι υψηλότερες δαπάνες προβλέπονται στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, για όλες τις χώρες με ποσά άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (όπως αναφέρεται στην πολιτική συνοχής της ΕΕ) προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στήριξης των έργων για τη χρήση του ποδηλάτου. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν αξιόλογοι χρηματοδοτικοί πόροι για το ποδήλατο στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και θεματικής συνεργασίας. Η χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται για την ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατολωρίδων EuroVelo εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία2 έχει ως σκοπό να καμφθεί η τάση της κακής διατροφής και η αλλαγή στα χαμηλά επίπεδα σωματικής άσκησης στον πληθυσμό της ΕΕ. Μεταξύ των εργαλείων είναι και το ενωσιακό βάθρο δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία, ένα από τα πεδία δράσης του οποίου είναι η προώθηση της σωματικής άσκησης3. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών, μέλος του βάθρου, υλοποιεί προς το παρόν ένα έργο με την ονομασία LIFE CYCLE4 σε 8 κράτη μέλη της ΕΕ. Tο έργο αυτό αποβλέπει στη δημιουργία μιας δια βίου θεώρησης της ποδηλασίας για όλους, από τους γονείς και τα παιδιά έως τους εργοδότες, τους πολιτικούς ιθύνοντες και τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.


Η ερώτηση που κατέθεσαν οι Spyros DANELLIS, Brian SIMPSON, Said  EL KHADRAOUI,  Ines AYALA SENDER προς την Επιτροπή ήταν :
Η διευρυμένη χρήση του ποδήλατου στις αστικές περιοχές αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ καθώς οδεύουμε προς πόλεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, απελευθερωμένες από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα συνεισέφερε επίσης στους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε., ωφελώντας παράλληλα την υγεία των πολιτών. Ταυτόχρονα, αμβλύνοντας το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα οδηγούσε σε τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
Παρόλο που η θετική επίδραση της ποδηλασίας στην Υγεία είναι γνωστή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, "ο πολιτικός σχεδιασμός συχνά προσπερνά.... τα μέσα μεταφοράς που συνεπάγονται φυσική άσκηση, όπως η ποδηλασία". Υπογραμμίζει περαιτέρω πως - όπως στην περίπτωση της Αυστρίας - η επίτευξη υψηλότερου μεριδίου για το ποδήλατο στις αστικές μεταφορές μειώνει το κόστος περίθαλψης που οφείλεται στην ανεπαρκή φυσική άσκηση (€250-300 ανά πολίτη ετησίως).
Στην Διακήρυξη του Άμστερνταμ (2009) στο πλαίσιο του ΠΟΥ, τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. δεσμευτήκαν να προωθήσουν "μέτρα και δράσεις προώθησης υγιεινών και ασφαλών μέσων μεταφοράς", αναγνωρίζοντας ειδικά την ανάγκη για υποδομές κυκλοφορίας πεζή και ποδηλασίας.
Στο Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (2009), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε 20 δράσεις με στόχο την οικοδόμηση αειφόρων συστημάτων αστικής κινητικότητας. Ωστόσο, σε αντίθεση με π.χ. τις αειφόρες δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργειακά αποδοτική οδήγηση και τα υβριδικά οχήματα, ο ρόλος της ποδηλασίας δεν προσδιορίζεται.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Τι συγκεκριμένες νέες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για την προώθηση της ποδηλασίας στην πόλη, πέρα των υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης και της Ευρωπαικής Εβδομάδας Κινητικότητας?
Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης, θα παρασχεθεί στις τοπικές αρχές η κατάλληλη καθοδήγηση για τη δημιουργία "μαλακών" υποδομών μεταφορών (ποδηλατοδρόμοι, ζώνες πεζών, κλπ) πλήρως ενσωματωμένων με τις δημόσιες συγκοινωνίες?
Δεδομένων των ωφελειών της ποδηλασίας για τη Δημόσια Υγεία, έχει ενσωματωθεί η προώθησή της στις κοινοτικές πολιτικές για την Υγεία?

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.