Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Mobile's green manifesto

Η Ένωση GSM (GSMA) εκπροσωπεί τα συμφέροντα της παγκόσμιας βιομηχανίας κινητών επικοινωνιών. 
Με παρουσία σε 219 χώρες, η GSMA ενώνει σχεδόν 800 φορείς κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, καθώς και περισσότερες από 200 εταιρείες στο ευρύτερο οικοσύστημα των κινητών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων κατασκευαστές συσκευών κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες λογισμικού, προμηθευτές εξοπλισμού, εταιρείες του Διαδικτύου, των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της ψυχαγωγίας. Η GSMA επικεντρώνεται στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στην δημιουργία νέων ευκαιριών για τα μέλη της, όλα με απώτερο στόχο της αύξησης και της ανάπτυξης της βιομηχανίας των κινητών επικοινωνιών.

Το Mobile's green manifesto της 
GSMA εξετάζει το πώς η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας σχεδιάζει να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά σύνδεση και καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που οι κινητές επικοινωνίες μπορούν να παίξουν στη μείωση των εκπομπών σε άλλους τομείς και κλάδους. 
Περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής για τις κυβερνήσεις και για το συνέδριο της Κλιματικής Αλλαγής των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη, συμπεριλαμβανομένου του 15ου Συνεδρίου των Συμβαλλομένων Μερών (COP15), προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των κινητών επικοινωνιών για την μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας καλεί τις κυβερνήσεις να υπογράψουν το διάδοχο του Πρωτοκόλλου του Κιότο και να δημιουργήσουν δεσμευτικούς παγκόσμιους μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μετά από μια νέα συνθήκη, πολιτικές μείωσης εκπομπών θα πρέπει να εφαρμοστούν ή να συνεχιστούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  Όρια στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και νέες εμπορικές συμφωνίες θα προσφέρουν ένα σταθερό και αποτελεσματικό μακροπρόθεσμο κίνητρο για την μείωση του άνθρακα και για την τόνωση της καινοτομίας και την πράσινη οικονομία.
 
Οι στόχοι της βιομηχανίας κινητής επικοινωνίας
Η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας προβλέπει ότι θα μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά σύνδεση κατά 40% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2009. Η πρόβλεψη αυτή καλύπτει όλες τις εκπομπές από πηγές ενέργειας υπό τον έλεγχο των φορέων εκμετάλλευσης κινητής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο κεραιών, τα κτίρια και κατανάλωση ενέργειας και παραγωγή εκπομπών από τις μεταφορές.
Στους επόμενους 12 με 24 μήνες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα βασιστούν σε υφιστάμενα πλαίσια για να αναπτύξουν και να συμφωνήσουν σε έναν τυποποιημένο μηχανισμό για τη μέτρηση των εκπομπών, με στόχο την δέσμευση για ανάπτυξη χωρίς αύξηση στις εκπομπές του άνθρακα.  Ο αριθμός των κινητών συνδέσεων πρόκειται να αυξηθεί κατά 70% σε 8 δισεκατομμύρια το 2020 καθώς η βιομηχανία δημιουργεί μια νέα γενιά κινητών ευρυζωνικών δικτύων φέρνοντας δισεκατομμύρια ανθρώπων στην οικονομία της πληροφορίας. Παρά αυτήν την αύξηση, η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας προβλέπει ότι οι συνολικές εκπομπές της θα παραμείνουν σταθερές σε 245.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (Mt CO2e) - που ισοδυναμεί με το 0,5% των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών το 2020, ή τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των Κάτω Χωρών.
 
Οι φορείς κινητής επικοινωνίας σχεδιάζουν να συνεργαστούν με τους προμηθευτές συσκευών ώστε η ενέργεια που καταναλώνεται από μία τυπική συσκευή να μειωθεί κατά 40% σε κατάσταση αναμονής και χρήσης έως το 2020.
Οι φορείς κινητής επικοινωνίας επίσης θα συνεργαστούν με τους προμηθευτές εξοπλισμού για να εξασφαλίσουν την μείωση των εκπομπών του κύκλου ζωής του εξοπλισμού δικτύου κατά 40% στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Ο ενεργητικός ρόλος της κινητής επικοινωνίας
Οι κινητές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ήδη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του κόστους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας, χρησιμοποιώντας τις κάρτες SIM και σχετικές συσκευές ενσωματωμένες σε διάφορα μηχανήματα και εξοπλισμούς για να παρέχουν έξυπνες λύσεις. Έως το 2020 εκτιμούμε ότι οι κινητές τεχνολογίες μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές σε άλλους τομείς κατά ένα ποσό αντίστοιχο με την μειώσει που θα πρόκυπτε από την αφαίρεση ενός από κάθε τρία αυτοκίνητα από τους δρόμους.
Οι κινητές επικοινωνίες μπορούν επίσης να καταστήσουν εύκολο για κάθε άνθρωπο να παρακολουθεί το δικό του αποτύπωμα άνθρακα, και ταυτόχρονα, είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την παροχή συμβουλών και υποδείξεων προς τους καταναλωτές σχετικά με την αλλαγή συμπεριφοράς για την μείωση στις εκπομπές.
Η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας θα μπορούσε να ενεργοποιήσει μία μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1.150 Mt CO2e - το διπλάσιο των εκπομπών του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2020. Αυτές οι μειώσεις των εκπομπών θα οφειλόταν σε τομείς όπως ενέργεια (350 MtCO2e), κτίρια (350 εκατ. τόνοι CO2e), μεταφορές και logistics (270 Mt CO2e), και αποϋλοποίηση (160 Mt CO2e).

Πολιτικές προτεραιότητες
Για να βοηθήσει τον κλάδο της κινητής επικοινωνίας να επιτρέψει τη μείωση των εκπομπών σε άλλους τομείς, είναι ζωτικής σημασίας, αυτοί που χαράσσουν τις πολιτικές να εξετάσουν τα εξής:
• Η περίληψη των κινητών λύσεων στις κυβερνητικές πολιτικές και σε προγράμματα σε σχέση με έξυπνα πλέγματα (smart grids), έξυπνα κτίρια και έξυπνες μεταφορές.
• Η διευκόλυνση ενός κοινού πλαισίου για τη μέτρηση των ενεργειακών και περιβαλλοντολογικών επιδόσεων της βιομηχανίας κινητής επικοινωνίας καθώς και άλλων τομέων, με την ευθυγράμμιση των εθνικών και περιφερειακών μεθοδολογιών με εκείνες που αναπτύσσονται από το ETSI και την ITU, σε συνδυασμό με την βιομηχανία κινητής επικοινωνίας και άλλους παράγοντες του ιδιωτικού τομέα.
• Υποστήριξη της εξάπλωσης της υποδομής της ευρυζωνικότητας που έχει γίνει εξίσου σημαντική σήμερα όσο οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι και τα λιμάνια ήταν κατά τον 20ο αιώνα, με την διασφάλιση της πρόσβασης της βιομηχανίας κινητής επικοινωνίας στα πρόσφατα διαθέσιμα εναρμονισμένα ραδιοφάσματα και με την υποστήριξη της επέκτασης των ενεργειακά αποδοτικών δικτύων μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας έγκρισης σχεδιασμών και την παροχή επενδυτικών κινήτρων.
• Ενθάρρυνση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ της κινητής επικοινωνίας και άλλων τομέων των ΤΠΕ και τις μεταφορές, τα κτίρια και τους τομείς ενέργειας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη ανοικτών πρότυπων για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και για την ανάπτυξη αποδόσεων κλίμακας.
• Επίδειξη ηγεσίας με την «πρασινοποίηση» των δημόσιων υπηρεσιών π.χ., με την εισαγωγή κινητών τεχνολογιών ενσωματωμένα σε τεχνολογίες έξυπνης οικοδόμησης στα σχολεία και στις κυβερνητικές υπηρεσίες, και την προώθηση της αυξημένης τηλεργασίας μεταξύ των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
• Ευαισθητοποίηση του κοινού για τις κινητές τεχνολογίες και για άλλες τεχνολογίες ΤΠΕ, μέσω της εκπαίδευσης των χρηστών ώστε να διευκολυνθεί και η αλλαγή της συμπεριφοράς που θα δημιουργήσει μετασχηματιστικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• Στήριξη της ανάπτυξης και της πιλοτικής εφαρμογής νέων τεχνολογιών με την δημιουργία νέων κινήτρων για την ανάπτυξη των ενσωματωμένων κινητών λύσεων σε σχέση με τα έξυπνα δίκτυα, τα κτίρια και τις μεταφορές. 

Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των κινητών επικοινωνιών
Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας έχει αυξηθεί ραγδαία, προσφέροντας σήμερα κάλυψη του δικτύου για περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού και συνδέοντας περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, η πλειοψηφία των ανθρώπων στον πλανήτη για πρώτη φορά. Ο κλάδος της κινητής επικοινωνίας αναμένεται να επενδύσει 800 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τα επόμενα πέντε χρόνια με τα $550 δισ αυτών των πόρων αφιερωμένα για την κινητή ευρυζωνική συνδεσιμότητα, ενδεχομένως συνδέοντας 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο Διαδίκτυο. Εάν η κινητή ευρυζωνικότητα τροφοδοτήσει μια παρόμοια επανάσταση παραγωγικότητας με εκείνη που παράχθηκε από τις κινητές υπηρεσίες φωνής, θα μπορούσε να ενισχύσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 3-4%, ενώ κάνει επίσης μια σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με τη δημιουργία μιας υποδομής χαμηλής εκπομπής του άνθρακα για τον 21ο αιώνα.
Η βιομηχανία κινητής επικοινωνίας κατανοεί ότι οι κυβερνήσεις θα συζητήσουν τα διαδοχικά καθεστώτα του πρωτόκολλου του Κιότο και θα εργάζονται για την καθιέρωση δεσμευτικών παγκόσμιων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μετά από μια τέτοια νέα συνθήκη, οι πολιτικές μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται ή συνεχίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να παραδώσουν μια σταθερή και αποτελεσματική μακροπρόθεσμη τιμή για τον άνθρακα για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την πράσινη οικονομία.


*Το κείμενο είναι η εισαγωγική περίληψη του  Mobile's green manifesto και η μετάφραση έγινε από τον Λάζαρο Αγαπίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.