Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους πολίτες , 2007-2013"

Tο 2011 αποτελεί το πέμπτο έτος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος, του οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών) αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής. Στη διάρκεια του έτους το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός του ακόλουθου πολιτικού πλαισίου:
Μέσα στο 2011 θα αποτυπωθούν τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά στα δικαιώματα του πολίτη μετά την ενσω μάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Το 2011 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής της Στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την Ευρώπη του 2020.
Το 2011 έχει οριστεί ως  Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών δράσεων που προάγουν την ενεργό ιδιότητα του πολίτη.

Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη
Η συγκεκριμένη δράση αφορά σε πρωτοβουλίες πολιτών σύ μφωνα με το βασικό στόχο του Προγράμματος «να έλθουν σε επαφή οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών από όλη την Ευρώπη για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώμες και αξίες, για να πάρουν  μαθήμ ατα από την ιστορία και για να δημιουργήσουν για το μέλλον». Η δράση ενθαρρύνει συναντήσεις, ανταλλαγές και συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες με διαφορετικούς τρόπους.


Μέτρο 1.1 Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημ ένων Πόλεων
Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν την άμεση συμμετοχή των πολιτών αδελφοποιη μένων πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας της επισημοποίησης της σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν θεματικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Προγράμματος.

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης: 5.000 ευρώ
Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: 25.000 ευρώ
Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2011 Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2011

Μέτρο 1.2 Θεμ ατική Δικτύωση Αδελφοποιη μένων Πόλεων
Οι επιλέξιμοι φορείς ανα μένεται να υποβάλουν σχέδια που θα περιλαμβάνουν ένα φάσμ α δραστηριοτήτων (όπως συναντήσεις πολιτών, συναντήσεις εργασίας ε μπειρογνω μόνων και συνέδρια στο πλαίσιο του δικτύου) γύρω από το ίδιο θέμα. Αναμένεται επίσης να παράγουν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, επικοινωνιακά εργαλεία με στόχο την προώθηση της δομημένης και βιώσιμης θεματικής δικτύωσης και τη διάδοση των αποτελεσ μάτων των δράσεων.

Ελάχιστο ποσό επιδότησης: Ελάχιστο ποσό επιδότησης:10.000 ευρώ
Μέγιστο ποσό επιδότησης: Μέγιστο ποσό επιδότησης: 150.000 ευρώ
Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2011 Προθεσμία: 1 Φεβρουαρίου 2011

Πληροφορίες: 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγρα μμάτων & Διεθνών Οργανισμών
Τμήμα Σχέσεων με  Διεθνείς Οργανισμούς
Εθνικό σημείο επαφής:
Αντώνης Καρβούνης
Τηλ: 210 3744735
Φαξ: 210 3744713
E mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
Ιστοσελίδα:http://www.ypes.gr/el/Regions/LocalGovermentA/InternationalCooperations/EuropeanProgramm/Encyclical/


@ Από το  ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.