Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Μεταπτυχιακό "Πολεοδομία-Χωροταξία" με έμφαση στην Αστική Αναγέννηση

Αιτήσεις μέχρι 19.6.2015

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολεοδομία – Χωροταξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Το Π.Μ.Σ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Αστική Αναγέννηση. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
 Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.200 ετησίως για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε € 1.300 για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015) των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, των Σχολών Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, και άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας καθώς και στη γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα και την προφορική συνέντευξη. Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. 


Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι και τη
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
2.    Βιογραφικό σημείωμα.
3.    Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).
4.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
5.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
6.    Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).
7.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
α) οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα και
β) οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιτύχουν με βαθμό ίσο ή ανώτερο του 5 στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις αγγλικών που διενεργούνται κάθε χρόνο από το Τμήμα για το Π.Μ.Σ.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΜΣ «Πολεοδομία - Χωροταξία»
Πεδίον  Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο http://www.prd.uth.gr/el/courses/postgrad_urban_and_regional_planning ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384,                             e-mail: stvafeia@prd.uth.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.