Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015

Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας


Προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με τίτλος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο της Αθήνας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας κι της ανταγωνιστικότητας»
Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάδειξη, ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση τεσσάρων (4) επιχειρηματικών διαδρομών στο Δήμο ης Αθήνας, ως εργαλείο ανάπτυξης, προώθησης και στρατηγικής διαφοροποίησης των μκρομεσαίων επιχειρήσεων στην πόλη.
Το έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα:
- ΤΜΗΜΑ Α: Οι επιχειρηματικές διαδρομές ως εργαλείο για την ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην πόλη της Αθήνας και η χάραξη τους
- ΤΜΗΜΑ Β: Ενεργοποίηση των επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη της Αθήνας 

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν συναφή δραστηριότητα με το υπό προκήρυξη έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε για το Τμήμα Α, είτε για το Τμήμα Β, ή και για τα δύο τμήματα.
Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα εννιά χιλιάδες, τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (59.349,59 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και επιμερίζεται στα δύο τμήματα του έργου ως εξής: ΤΜΗΜΑ Α: είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (26.707,31 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β: τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα δύο ευρώ κι είκοσι οκτώ λεπτά (32.642,28 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1. «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και συνεργασιών» της πράξης «Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθήνας σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» η οποία αποτελεί μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος Έργο: Αθήνα του Δήμου Αθηναίων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική».Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.