Σάββατο 27 Μαρτίου 2010

Πρόγραμμα Καλλικράτης : Η Ταυτότητα του « Νέου Δήμου »

Τον Μάϊο προγραμματίζεται η ψήφιση του προγράμματος "Καλλικράτης" για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Με το πρόγραμμα δημιουργείται Β Βαθμός Τοπικής αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακό επίπεδο ( 13 Περιφέρειες σε όλη τη χώρα), καταργούνται οι Νομαρχίες και συγχωνεύονται οι Δήμοι .Ο Τελικός αριθμός των Δήμων σε όλη τη χώρα υπολογίζεται περίπου 370.

Διαβάστε σύντομη εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου κ.Κουράκη Γιάννη σε συνεδρίαση της ΤΕΔΚ Νομού Ηρακλείου όπου αναλύεται η ταυτότητα των Νέων ΔήμωνΗράκλειο, Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010
ΘΕΜΑ : Η Ταυτότητα του « Νέου Δήμου »
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με βάση την μέχρι τώρα Διαβούλευση, στα θεσμικά Αυτοδιοικητικά Όργανα, και τις Ανακοινώσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση που αφορά την πορεία του Προγράμματος «Καλλικράτης», σας ενημερώνω εν συντομία για την Ταυτότητα – Προφίλ του « Νέου Δήμου ».

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ενδεικτικά στις υφιστάμενες αρμοδιότητες των Δήμων προστίθενται οι κάτωθι :
Πολεοδομικές Αρμοδιότητες σημερινής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών κ.α συναφή)
Προνοιακές Υπηρεσίες (καταβολή επιδομάτων, χορήγηση κάρτας αναπηρίας, χορήγηση αδειών σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας – παιδικών & βρεφικών σταθμών, συλλόγων, σωματείων, έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας κ.α.)
Αρμοδιότητες Τομέα Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής (υλοποίηση εθνικών & κοινοτικών προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, διενέργεια εμβολιασμών κ.α.)
Σύνολο των αρμοδιοτήτων Τομέα Παιδείας (Ανέγερση Σχολικών Συγκροτημάτων, Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων, κατανομή πιστώσεων Σχολικών Επιτροπών, Δια βίου Μάθηση, Μεταφορά Μαθητών κ.α.)
Τομέας Εμπορίου (έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, διάλυση και καθορισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών, περιπτέρων κ.α.)
Τομέας Τοπικής Ανάπτυξης ( Μελέτες και Εκτελέσεις έργων υποδομής που αφορούν τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και αγροτική οδοποίια ). Επίσης οι Νέοι Δήμοι αναλαμβάνουν την άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.
Τομέας Μεταφορών (Όλες οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν με τις αστικές τοπικού επιπέδου αρμοδιότητες π.χ. Γραμμές Λεωφορείων και ζητήματα αστικής και δημοτικής κατάστασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η αρχή - Μεταφορά αρμοδιοτήτων για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» σημαίνει και μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού και των σχετικών πόρων -
Κατά την περίοδο της μετάβασης στο Νέο Δήμο θα εξασφαλιστούν οι μηχανισμοί στήριξης ώστε ο κάθε Δήμος να είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως το σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων του.
Για παράδειγμα, σ’ ένα Δήμο που στις 01/01/2011 δεν θα μπορεί να λειτουργήσει Πολεοδομία, θα του παρέχεται πλήρη διοικητική υποστήριξη από άλλους Δήμους στους οποίους θα λειτουργεί πλήρως στελεχωμένη Υπηρεσία με καθαρό και διακριτό τρόπο σχέσης και συνεργασίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αναβάθμιση Δημοτικών Συμβουλίων & Δημοτικών Επιτροπών
Τοπικοί & Θεματικοί Αντιδήμαρχοι
Εκτελεστική Επιτροπή
Δημοτικός Συμπαραστάτης
Επιτροπή Διαβούλευσης
Αναβαθμισμένα Τοπικά Συμβούλια
Συγχώνευση Δημοτικών Επιχειρήσεων σε μία ανά κατηγορία.
Καθιέρωση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Καθιέρωση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσμοθέτηση Υπηρεσίας Εποπτείας του ΟΤΑ, υψηλού κύρους και αναβαθμισμένης στελέχωσης και ανεξαρτητη από τον σημερινό Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι θα περιλαμβάνουν :

α) Φόρο Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων.
β) Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ( Φ.Π.Α.)
γ) Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
ώστε να αποτελούν μια σύνθεση δυναμικών πόρων που θα εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου τις ανάγκες των Νέων Δήμων.
Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης των Δήμων με πολιτικές που θα καθορίζονται με ένα νέο Νομοσχέδιο πάντα με διαφανείς, αντικειμενικούς και σύγχρονους κανόνες όπως αυτούς που χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές τοπικές αυτοδιοικήσεις.
Υπαγωγή όλων των Δήμων αλλά και των Νομικών τους Προσώπων, στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην εφαρμογή σε όλους τους Δήμους του διπλογραφικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η συμμετοχή των Δήμων στα Έσοδα του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας συμβάλει στην εναρμόνιση του τοπικού φορολογικού συστήματος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Όλες οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται με το νέο Νόμο, θα συνδέονται από τους ανάλογους πόρους.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Όχι στις μικρές ενότητες που ήδη σήμερα δυσλειτουργούν και αδυνατούν να υπηρετήσουν τον πολίτη.
Η εφαρμογή των κριτηρίων θα είναι ενιαία, συνεπής και ομοιογενής.
Νησιωτική Ελλάδα – Ένα νησί, ένας Δήμος.
Σεβασμός στην ιστορική μνήμη και παράδοση με βασική προϋπόθεση όμως τους ισχυρούς και βιώσιμους Δήμους.
Οι συνενώσεις θα γίνουν στη βάση των σημερινών Δήμων χωρίς να εμπλέκονται τα όρια των Νομών που ταυτίζονται με τον εκλογικό νόμο ως περιφέρειες και θα διακινδύνευαν συγχύσεις που θα επιβάρυναν τις συνενώσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛ.Α.Δ.Α.
Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης Αυτοδιοίκησης

Εξασφάλιση ενός διαρθρωτικού, δομικού προγράμματος εξορθολογισμού δαπανών το οποίο οδηγεί σε σημαντικές εξοικονομήσεις.
Πρόγραμμα καλύτερης αξιοποίησης πόρων της Αυτοδιοίκησης
Ένταξη στο ΕΛ.Α.Δ.Α. ενός εθνικού αναπτυξιακού προγράμματος Αυτοδιοίκησης ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ
Ένταξη στο ΕΛ.Α.Δ.Α. της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε συγκεκριμένο ποσοστό των συνολικών πόρων να διατίθενται για το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».

ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ιανουάριος 2010 : Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
Μάρτιος 2010 : Ολοκλήρωση Θεσμικού Πλαισίου
Απρίλιος 2010 : Πρόταση Κυβέρνησης για Χωροθέτηση
Μάιος 2010 : Ψήφιση Προγράμματος «Καλλικράτης»

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.