Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Πολιτιστικές δράσεις για Δημιουργικές Πόλεις και Περιφέρειες

Το Κέντρο Στρατηγικής και Υπηρεσιών Αξιολόγησης, εξουσιοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2010) μελέτη για τη συνεισφορά του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 
Πιο συγκεκριμένα, κύριος σκοπός της ανωτέρω μελέτης ήταν η καταγραφή των επιπτώσεων των πολιτιστικών παρεμβάσεων στις διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης. Προς τούτο εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους πολιτιστικές πρωτοβουλίες και σχέδια, επιδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεισέφεραν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στη διάρκεια των προγραμματικών περιόδων 2000-2006 και 2007-2013.
 
Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

-    Οι πολιτιστικές δραστηριότητες βρίσκονται στην καρδιά της δημιουργικής οικονομίας. Οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες δεν αποφέρουν μόνον οικονομικά οφέλη μέσα από το εισόδημα που παράγουν και τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε καλλιτεχνικούς χώρους και τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά συνεισφέρουν σε δεξιότητες, πνευματικό κεφάλαιο και εκπαιδευμένο προσωπικό σε μια σειρά δημιουργικές βιομηχανίες.
-    Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς είναι οικονομικά αποδοτικοί. Μερικές από τις πλέον δυναμικές πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης διαθέτουν δημιουργικούς τομείς που αντιπροσωπεύουν το 10% της οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο.
-    Ο δημιουργικός τομέας έχει μεγαλύτερη οικονομική σημασία για τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης παρά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
-    Μολονότι οι δραστηριότητες του δημιουργικού τομέα συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές, οι πολιτιστικές παρεμβάσεις έχουν ευρύτερες επιπτώσεις σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.
-    Αν και οι κατευθυντήριες γραμμές για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο υποδηλώνουν ότι η συνεισφορά των πολιτιστικών δράσεων αναμένεται κυρίως στην επίτευξη του πρώτου στόχου των διαρθρωτικών ταμείων (να γίνουν οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρώπης οι πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση), η μελέτη παρέχει στοιχεία για το θετικό ρόλο τους στην υλοποίηση και των άλλων δύο στόχων ('γνώση και καινοτομία για την ανάπτυξη' και 'περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης').
Οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες δύνανται όχι μόνον να βελτιώσουν τις διαρθρωτικές συνθήκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών αλλά και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές.

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdf


*Διαβάστε επίσης Η συμβολή του δημιουργικού κεφαλαίου των πόλεων στη προσπάθεια για ανάκαμψη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.