Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Παλιές πόλεις ως νέοι Προορισμοί :Σύστημα ανάδειξης και προώθησης της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Πάτρας

Το αρχαίο ωδείο
#Δρ. Β. Πετρίδου
#Δρ. Π. Πάγκαλος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πρόταση για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία ενός, πρωτοποριακού Εργαστηρίου Ταυτότητας Πόλεων (ΕΤΠ), το οποίο θα παράγει υλικό προς αξιοποίηση για την ανάδειξη και προώθηση των πόλεων σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Η προτεινόμενη μέθοδος συμπεριλαμβάνει ΕΡΕΥΝΑ και ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των πόλεων με κύριους άξονες ανάγνωσης την αρχιτεκτονική, την τέχνη, τη θρησκεία, τη συλλογική μνήμη, τα μουσεία, τα αρχεία, τους δημοσίους χώρους, τα πολιτισμικά δρώμενα, τις οικονομικές και παραγωγικές λειτουργίες. Ως πεδίο αναφοράς της συγκεκριμένης εργασίας ορίστηκε η πόλη της Πάτρας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σημερινός τρόπος αντίληψης και γνωριμίας των πόλεων χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα μετακίνησης, το ενδιαφέρον για νέους προορισμούς, τη γήρανση παλαιότερων κέντρων ενδιαφέροντος και την εμφάνιση πιο σύγχρονων τόπων. Στο προσεχές μέλλον η αναπτυξιακή πορεία των κρατών της ΕΕ προσανατολίζεται στη δημιουργία μίας νέας ευέλικτης επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένης στα χαρακτηριστικά και στις δυνατότητες της ελεύθερης μετακίνησης και πρόσβασης των πολιτών. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι σημαντική η κατανόηση του κρίσιμου ρόλου που θα διαδραματίσει, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η έννοια της ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Οι νέοι πολίτες, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι ενός τόπου είτε ως μετακινούμενοι πληθυσμοί (εργασία, τουρισμός, αναψυχή, υγεία), αισθάνονται ολοένα και περισσότερο την έλλειψη μεθοδικών, έγκυρων και άμεσων εργαλείων καθοδήγησης και πληροφόρησης επί των στοιχείων που δύνανται να επιλέξουν από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στη σύγχρονη εποχή. 

Οι σύγχρονες στρατηγικές τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλουν να επενδύσουν στην ανάδειξη της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής με την ταυτόχρονη αφομοίωση ενός συστήματος επιχειρησιακών αξιών προσανατολισμένων στην καινοτομία, στην προσαρμογή, στην εξειδικευμένη γνώση, στην αποτελεσματική χρήση του τοπικού πλούτου, στην ευρηματικότητα και στην αξιοποίηση ευκαιριών που αναδύονται από την τεχνολογική πρόοδο.

Κατά συνέπεια, η εισαγωγή μεθόδων Έρευνας, Εντοπισμού, Καταγραφής, Αξιολόγησης και Προβολής των ιδιαίτερων στοιχείων των πόλεων πρόκειται να καθορίσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τους σε οικονομικό επίπεδο (Evans, 2005). Τη στιγμή που οι πόλεις των αναπτυγμένων κρατών ετοιμάζονται να προτείνουν το χώρο τους ακόμα και μέσα από την εικονική πραγματικότητα, στην Ελλάδα η ανάγνωση και προβολή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων μιας περιοχής, εξακολουθεί να βασίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους, με αποτέλεσμα στο πεδίο του τουριστικού και πολιτισμικού μάρκετινγκ των πόλεων να μην είναι εξίσου ανταγωνιστική με άλλες χώρες.

2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο διερεύνησης των ανωτέρω σε πραγματικό τόπο και χρόνο, δομήσαμε και προτείνουμε ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο ανάδειξης της πολυπολιτισμικής ταυτότητας των πόλεων μέσω της επανατοποθέτησης τους ως προορισμών. Το προτεινόμενο σύστημα αφορά στη δημιουργία ενός Εργαστηρίου Ταυτότητας Πόλεων (ΕΤΠ), το οποίο θα αναλαμβάνει την κατασκευή μιας ανανεωμένης και ανταγωνιστικής εικόνας μιας πόλης, χρησιμοποιώντας ένα νέο τρόπο ανάγνωσης και παρουσίασής της με έμφαση στη σύνδεση των τοπικών στοιχείων με αντίστοιχα άλλων διεθνών περιοχών.

2.1 Υφιστάμενη κατάσταση επί του θέματος
Εργαστήρια αστικής μελέτης υπάρχουν σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα όλου του κόσμου αλλά και ανεξάρτητες οργανώσεις όπως: IPCity (Οργάνωση χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ - Integrated project on Interaction and Presence in Urban Environments), το Ίδρυμα Gramsci Emilia-Romagna (Ιταλία), το Διεθνές Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού Villard (Ιταλία), η οργάνωση SPUR [San Francisco Planning and Urban Research Association] (ΗΠΑ), η διεθνής οργάνωση PanUrban Intelligence, το Urban Institute (Washington, ΗΠΑ), CPANDA [Cultural Policy & the Arts National Data Archive] (ΗΠΑ), το UCRC [Urban-Culture Research Center] (Osaka, Ιαπωνία), το GHAMU [Groupe Histoire Architecture Mentalites Urbaines] (Παρίσι, Γαλλία), το CPSCC [Centre for Policy Studies on Culture and Communities] (Vancouver, Καναδάς), κ.α.
Αντίθετα με άλλες χώρες (De Carlo et al., 2008), στην Ελλάδα, η μελέτη αστικών φαινομένων περιορίζεται είτε σε πανεπιστημιακά εργαστήρια Πολεοδομίας και Χωροταξίας, είτε στο πεδίο των ακαδημαϊκών μαθημάτων Αστικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Η εφαρμογή της πολυπολιτισμικής και οικονομικής ανάγνωσης των πόλεων στον ελλαδικό χώρο σε συνδυασμό μ' ένα ολοκληρωμένο σύστημα επανατοποθέτησης (repositioning) της εικόνας τους ως προορισμός θεματικού τουρισμού και την αξιοποίηση του παραγόμενου υλικού για την ανάδειξη και προώθηση των πόλεων σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή σε υψηλό επίπεδο.

2.2 Στόχοι
Οι βασικοί στόχοι της πρότασης αφορούν:
1) στην ανάδειξη της πόλης σε νέο τουριστικό προορισμό (εσωτερικό & εξωτερικό),
2) στην προβολή των δυνατοτήτων της πόλης για υποδοχή νέων επενδύσεων και συνεπώς στην αύξηση της οικονομικής κινητικότητας της πόλης,
3) στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης των κάτοικων για την πόλη τους με την παρουσίαση μιας ανανεωμένης εικόνας των στοιχείων που την απαρτίζουν.

Ένα σημαντικό στοιχείο της παρούσας πρότασης αποτελεί η πρόθεση μετάβασης της έρευνας από το θεωρητικό-αναλυτικό σκέλος στο πρακτικό πεδίο εφαρμογής, μέσω της αποτελεσματικότητας της σε οικονομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα στους στόχους περιλαμβάνονται:
Η ανάλυση και η φωτογραφική αποτύπωση των χώρων παραγωγής και διάθεσης τοπικών προϊόντων.
Η επισήμανση των κύριων και κρίσιμων στοιχείων που θα ήταν επιθυμητό να διακριθούν σε ένα ευρύτατο οικονομικό χάρτη με βάση οικονομικά προϊόντα και αγορές.
Η χαρτογράφηση με πλήρη στοιχεία για τα οικονομικά προϊόντα (γεωργικής, κτηνοτροφικής, βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής), έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα με τα νέα μέσα πρόσβασης.
Η διατύπωση αναλυτικών προτάσεων επικοινωνίας και ειδικού επικοινωνιακού υλικού προς όλους τους εν δυνάμει επισκέπτες, μετά από συγκριτική ανάλυση και σύνθεση όλων των ανωτέρω με εστίαση στα πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, δυνατά - αδύνατα σημεία και στις δυνατότητες υλοποίησης τους

2.3 Μεθοδολογία
Διαμέσου της προτεινόμενης μελέτης και της συντονισμένης προσπάθειας ερευνητών από ποικίλα γνωστικά πεδία (διαθεματικότητα), η ιστορία, η τέχνη, η οικονομία και η τεχνολογία πρόκειται να βρουν ένα κοινό τόπο συγκροτημένης εφαρμογής με πρακτικά αποτελέσματα για την επιστημονική κοινότητα και κατ' επέκταση για το σύνολο των πολιτών. Ο τρόπος εργασίας του Εργαστηρίου Ταυτότητας Πόλεων (ΕΤΠ) θα βασίζεται σε δύο κύρια σκέλη:
Α) Σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ΑΝΑΛΥΣΗΣ της πόλης και των ιδιαιτεροτήτων της, το οποίο, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάγνωσης, οργάνωσης, και ταξινόμησης πληροφοριών, θα οδηγήσει σε μία ολοκληρωμένη Ιστορική Έρευνα (Εντοπισμός, Καταγραφή, Τεκμηρίωση) των αρχαιολογικών χώρων, των αρχιτεκτονικών έργων (κτηρίων και οικισμών), των μουσείων, των αρχείων, μελέτη του δημόσιου χώρου, καταγραφή γεγονότων και στοιχείων της συλλογικής μνήμης, εντοπισμό, καταγραφή και μελέτη των εκδηλώσεων στην πόλη, καταγραφή της παραγόμενης εμπειρίας, εντοπισμό, καταγραφή και μελέτη των χώρων παραγωγής και διάθεσης των τοπικών προϊόντων, εντοπισμό και έρευνα σημείων ειδικού τουριστικού ενδιαφέροντος, κ.ο.κ. Ένα τέτοιο σύστημα δύναται να αναγνώσει εικόνες της πόλης, οι οποίες έως σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο ή ακόμη δεν εμφανίστηκαν (Parkerson, B. and Saunders J., 2005).
Β) Σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ΠΡΟΒΟΛΗΣ της πόλης και των ιδιαιτεροτήτων της. Χρησιμοποιώντας διαδικτυακά μέσα προβολής δύναται να παραχθεί μια ανανεωμένη εικόνα της πόλης με πλήρη ενημέρωση γύρω από όλα τα χαρακτηριστικά, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει η πόλη. Σημαντικός θεωρείται ο σχεδιασμός μιας σειράς νέων χαρτών της πόλης: α. αρχαιολογικός, β. καλλιτεχνικός, γ. αρχιτεκτονικός, δ. θρησκευτικός, ε. μνήμης & εμπειρίας, στ. αρχείων & μουσείων, ζ. δημόσιας περιουσίας, η. πολιτισμικών δρώμενων, θ. οικονομικός & επιχειρηματικός, με πολλαπλές πορείες και πληροφορίες που θα δημιουργούν νέες εικόνες της πόλης.

3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά στις ελληνικές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες και η πόλη των Πατρών περιορίζεται σε ιστορικού περιεχομένου κείμενα που δεν καταφέρνουν να παρουσιάσουν μια σύγχρονη δυναμική και ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης πόλης. Οι τουριστικοί ή επαγγελματικοί οδηγοί της πόλης διαθέτουν αποσπασματική ύλη χαμηλής ποιότητας και οικονομικές πληροφορίες ασύνδετες με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της πόλης. Η οργάνωση κινήσεων εντός της και στα άμεσα περίχωρα δεν στοχεύει ούτε στην ενημέρωση ούτε στην διευκόλυνση των μετακινούμενων κατοίκων και επισκεπτών. 
Συνεπώς η κατασκευή και διάθεση αυτών των πληροφοριών χρήζει μιας ολοκληρωμένης αναλυτικής διαδικασίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών που θα αποδίδει ένα σύνολο συντεταγμένων δεδομένων (πολιτισμικών, ιστορικών, οικονομικών, κ.α.) επί της εκάστοτε αστικής πραγματικότητας.

3.1 Ειδική Χαρτογράφηση της Πάτρας
Η νέα χαρτογράφηση μιας πόλης έχει ως στόχο τη συλλογή πληροφοριών ικανών να τροφοδοτήσουν τη ανανεωμένη εικόνα της πόλης. Οι χρονικές ταξινομήσεις αίρονται και η ανάγνωση της πόλης διευρύνεται πέραν των συμβατικών αντιλήψεων. Για παράδειγμα, ανάμεσα στα Ελληνικά, Ρωμαϊκά και βιομηχανικά ερείπια, ως προς τον ορισμό τους, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Ως φορείς μνήμης, ερείπια θεωρούνται σήμερα ακόμα και τα βιομηχανικά κτήρια του 20ου αιώνα, κτήρια που στο κοντινό παρελθόν συγκροτούσαν τα δυναμικά στοιχεία της πόλης. 
Κάθε εποχή αξιολογείται ιστορικά από τα ερείπιά της. Επίσης μια πόλη δεν είναι μόνον αυτό που εμφανίζει στην επιφάνειά της, καθότι ένας μεγάλος θησαυρός γνώσης κρύβεται στο υπέδαφος της. Για παράδειγμα, η ιστορία των δικτύων (ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών) και άλλων υποδομών αποτελούν τη δομή ενός οργανισμού, ο οποίος στηρίζει τη λειτουργία της πόλης αθόρυβα αλλά ταυτόρρονα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της. 
Η ανάδειξη αυτού του μυστικού τμήματος της αστικής πραγματικότητας αποτελεί ένα νέο άγνωστο έως τώρα στοιχείο που δύναται να εμπλουτίσει την εικόνα της πόλης. 
Αναλύοντας τα διάφορα δίκτυα στο πέρασμα του χρόνου, μπορούμε επίσης να αποκομίσουμε μια νέα πληθώρα πληροφοριών για την ιστορική ανάπτυξη του αστικού ιστού σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές. Τέλος, τα βασικά οικονομικά προϊόντα της περιοχής δεν αποτελούν μονάχα μια χρηματική εισροή, αλλά, ένα πολιτισμικό παράγοντα που μπορεί να συνδέσει την Πάτρα με άλλα αντίστοιχα παραγωγικά κέντρα, ούτως ώστε συναφείς πληροφορίες να δημιουργούν ένα δίκτυο αναγνωρισιμότητας της πόλης διαμέσου νέων κοινών χαρακτηριστικών. 

Για παράδειγμα η οινοπαραγωγική δραστηριότητα της Πάτρας μπορεί να συνδεθεί με άλλες αντίστοιχες των πόλεων της Μεσογείου. Με αυτόν τον τρόπο η Πάτρα και η ιστορία της θα εμφανίσει μια νέα πολυπολιτισμική ταυτότητα που θα ενδυναμώσει τους δεσμούς της με άλλα διεθνή κέντρα.


3.2 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
Στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τα πλέον διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας για την επιτυχή προώθηση της πόλης ως νέου προορισμού: τουριστικού, επενδυτικού, επιστημονικού. Η βασική υπόθεση, στην οποία στηρίζεται η έρευνα είναι ότι τα χαρακτηριστικά, και εν γένει το προφίλ, των χώρων παραγωγής και διάθεσης των τοπικών προϊόντων θα πρέπει να μετατραπούν σε ισχυρή και χρήσιμη πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο θα συνταχθεί ένας νέος οικονομικός χάρτης της πόλης της Πάτρας. Η πολυπολιτισμική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πρόκειται να οδηγήσει στην εξαγωγή άμεσων συμπερασμάτων για θέματα κριτικής σημασίας. Ορισμένες από τις εφαρμογές της καταγραφής, ανάλυσης και ανάδειξης τόπων, περιοχών και σημείων, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού, ιστορικού, θρησκευτικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος, δύνανται να δώσουν απαντήσεις σε ιδιαίτερα κρίσιμα θέματα που απαιτούνται αποφάσεις, όπως:

επί των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στο εσωτερικό του αστικού τόπου.
επί του σχεδιασμού ανάπτυξης Θεματικού Τουρισμού (Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Σπηλαιολογικός Τουρισμός, Ποδηλατικός Τουρισμός, Αναρριχητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Θεματικός Τουρισμός, Καταδυτικός Τουρισμός, Περιπατητικός Τουρισμός, Συνεδριακός Τουρισμός, Τουρισμός Υγείας, Αθλητικός Τουρισμός).
επί του σχεδιασμού ανάπτυξης Χειμερινού Τουρισμού (Ορειβατικός τουρισμός, Χιονοδρομικά κέντρα).
επί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα πολιτισμού/τουρισμού.
επί της πολιτικής απέναντι σε βασικά κοινωνικά προβλήματα (ΑΜΕΑ, αδύναμες κοινωνικές ομάδες, μετανάστες, μειονότητες, κλπ.).
επί της αναγκαίας στρατηγικής σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
επί της χωροταξίας και επί των επερχόμενων έργων υποδομών.
επί των πολιτισμικών πρωτοβουλιών και συμμετοχών σε διεθνείς και εγχώριους πολιτισμικούς θεσμούς.
επί της διάθεσης των κρατικών πόρων σε πολιτισμικές δραστηριότητες.
επί της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του χώρου, των παραμέτρων και κανόνων αποκατάστασης και ανάπλασης τοπίου.
επί της διατήρησης ή κατευθύνσεων αλλαγής του δημοσίου χώρου.
επί της τουριστικής αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων πόρων.
επί της στρατηγικής για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων.
επί της στρατηγικής για την αποδοτικότερη προώθηση των υφιστάμενων προϊόντων.
επί του σχεδιασμού των διαδρομών και δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς.
επί της δημιουργίας οικονομίας ευκαιριών.
επί των αρχών σχεδιασμού του νέου αστικού ιστού.

3.3 Συμβολή της πρότασης
Η πρόοδος που αναμένεται να συντελέσει η προτεινόμενη έρευνα εντοπίζεται σε πολλά επίπεδα:

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
•   Αύξηση της οικονομικής κινητικότητας της πόλης μέσα από νέους άξονες θεματικού τουρισμού.
Παρουσίαση, οργάνωση και ανάδειξη άγνωστων στοιχείων της πόλης που θα στοχεύει σε αλλαγή αντίληψης των κατοίκων για την πόλη τους και θετική επίδραση στους νέους (OECD, 2009).
Ανάδειξη στοιχείων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφαλέστερη διαβίωση (π.χ. μετρήσεις κοινωνικών στοιχείων που θα συνεπάγονται αποφάσεις από τις τοπικές αρχές).
Αναπτυξιακή πρόοδος της πόλης με την δημιουργία μια νέας ανταγωνιστικής εικόνας σε διεθνές επίπεδο και προβολή των δυνατοτήτων της Πάτρας για υποδοχή νέων επενδύσεων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της έρευνας θα προάγει τη διεπιστημονική και διιδρυματική συνεργασία εν γένει, καθώς θα δημιουργηθούν και θα θεμελιωθούν θύλακες διεπαφής μεταξύ ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αλλά και σε κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά, η προτεινόμενη έρευνα θα συντελέσει στην πρόοδο της γνώσης σε όλους τους θεματικούς άξονες που περιλαμβάνονται στο έργο. Επομένως, υπό μία έννοια, η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα θα έχει τόσο οριζόντιο χαρακτήρα (διεπιστημονική και διιδρυματική συνίζηση), όσο και κάθετο (εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνώσης εντός του κάθε επιστημονικού πεδίου).
Το προτεινόμενο έργο και η απορρέουσα από αυτό επιστημονική έρευνα θα ενισχύσει την πρόοδο της ελληνικής ακαδημαϊκής έρευνας και την ανταγωνιστικότητά της στο εξωτερικό.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πρόταση αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο, εστιασμένο στην πόλη της Πάτρας, αλλά με δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής, που αφορά στην αύξηση της οικονομικής κινητικότητας της πόλης μέσα από νέους άξονες θεματικού τουρισμού, στην παρουσίαση, οργάνωση και ανάδειξη άγνωστων στοιχείων της πόλης που θα στοχεύει σε αλλαγή αντίληψης των κατοίκων για την πόλη τους και θετική επίδραση στους νέους, στην ανάδειξη στοιχείων που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής και ασφαλέστερη διαβίωση (π.χ. μετρήσεις κοινωνικών στοιχείων που θα συνεπάγονται αποφάσεις από τις τοπικές αρχές), και στην αναπτυξιακή πρόοδο της πόλης με την δημιουργία μια νέας ανταγωνιστικής εικόνας σε διεθνές επίπεδο και προβολή των δυνατοτήτων της για υποδοχή νέων επενδύσεων. 
Η χρησιμότητα αυτής της έρευνας, είναι σαφές ότι διαπερνά τα όρια πολλών, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών πεδίων, όπως η ιστορία, η αρχαιολογία, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, η ψυχολογία, η πληροφορική, κ.ά. Συνεπώς με τη δημιουργία ενός Εργαστηρίου Ταυτότητας Πόλεων προάγεται η διεπιστημονική συνίζηση και συνεργασία, καθώς μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για ακαδημαϊκούς και ερευνητές προερχόμενους από διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Επιπλέον, η ύπαρξη ενός Εργαστηρίου Ταυτότητας Πόλεων αποτελεί το πρώτο βήμα για την παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας, λόγω της καινοτομικότητάς τους αφενός αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου, θα διοχετευτούν στις ελληνικές πόλεις, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των τοπικών αυτοδιοικήσεων να αφομοιώνουν και να παράγουν νέα γνώση, να επιλύουν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, τεχνολογικά προβλήματα και να καινοτομούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.