Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Το πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ… προ των πυλών

1010100_10152265190306060_908148703_n
Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους, πόλεις (κατά κύριο λόγο) συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για να εντοπίσουν, να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν μια ευρωπαϊκή καλή πρακτική, και το πρόβλημα επιδεινώνεται περισσότερο στην σημερινή περίοδο λιτότητας. Το Πρόγραμμα URBACT III μπορεί να είναι μία σχετικά χαμηλού κόστους λύση για την πρόσβαση σε αυτή τη γνώση.
Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.
Το URBACT III σκοπεύει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” με την παροχή ενός μηχανισμού για τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020). Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, όπου η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη.
Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους:
  • Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στην διαμόρφωση και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.
  • Σχεδιασμός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις.
  • Εφαρμογή Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις
  •  Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξημένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων: Διακρατικές Ανταλλαγές, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Διάδοση – Διάχυση Γνώσης.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές:
  •  Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  •  Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
  •  Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων
  •  Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
  •  Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
DSC_0004b_1024
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πόλεις από το σύνολο των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις δύο χώρες εταίρους, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Η έγκριση του τελικού Οδηγού Προγράμματος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες, ενώ θα διενεργηθούν, κατά την ίδια περίοδο, ενημερωτικές ημερίδες (Info Days) σε όλα τα Κράτη Μέλη.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναμένεται τον Φεβρουάριο 2015
Επ’ ευκαιρίας λοιπών της αλλαγής των Δημοτικών Αρχών (ή της ανανέωσης της θητείας τους σε άλλες περιπτώσεις), χρήσιμο θα ήταν να αρχίσουν τον σχεδιασμό τους, την αξιολόγηση των αναγκών τους, την αναζήτηση εταίρων στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, και να θέσουν σαν στόχο την υποβολή προτάσεων (ή την συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα) στην αρχή του επόμενου έτους.
Source and Photos: urbact.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.