Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Ηράκλειο :Μνημόνιο συνεργασίας με το ΔΙΑΖΩΜΑ

Σταύρος Μπένος και Βασίλης Λαμπρινός
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Ηρακλείου να αναδείξει και να προβάλει την πολιτιστική του κληρονομιά και να την αξιοποιήσει για την ανάδειξη του Τουριστικού προϊόντος της πόλης θα συνεργαστεί με το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα» το οποίο έχει επιδείξει αξιόλογα αποτελέσματα στους στόχους του για προστασία πολιτιστικών μνημείων, σχεδιασμό πολιτιστικών παρεμβάσεων και οργανωτική εμπειρία στη διαχείριση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο της κοινής αυτής επιδίωξης, το “Διάζωμα” θα συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού  παρεμβάσεων που προβλέπονται στα πλαίσια των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου Ηρακλείου όπως το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων ( ΣΟΑΠ) , το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Ενοτήτων (Ο.Χ.Ε ) αλλά και θα μεταφέρει, με τις σχετικές αναγκαίες προσαρμογές,  την τεχνογνωσία, που απέκτησε ή αποκτά από μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για την Ο.Χ.Ε. “Δρόμος των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου”. 

Συγκεκριμένα το σωματείο θα συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες:

Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.
Μελέτη Υποβάθρου για τα πιθανολογούμενα έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής 
Μελέτη “Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή”.
Μελέτη “Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού”».

Σταύρος Μπένος και Μοχιανάκης Κ
Τα παραδοτέα αυτά δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο Ηρακλείου.

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην συνεδρίαση του την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ

Στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα, ………………………..μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο, κ Βασίλη Λαμπρινό και του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», εκπροσωπούμενου από τον πρόεδρό του κ. Σταύρο Μπένο, υπογράφεται το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την επιδίωξη της περαιτέρω προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού και της περιοχής, που τον περιβάλλει, καθώς και τη στενότερη σύνδεσή του με την πόλη του Ηρακλείου και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη.

Πιο συγκεκριμένα:

1.- Στην πόλη του Ηρακλείου θα εφαρμοστεί, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) 2014-2020 Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α), το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και διακίνησης στην πόλη και θα αναδείξει εντός αυτής σημεία  ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. το ενετικό τείχος, στο οποίο θα προσδοθούν και νέες πολιτιστικές και τουριστικές χρήσεις. Κατά συνέπεια, με όσα έργα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και με την ολοκλήρωση του Προγράμματος της Β.Α.Α, η πόλη και δη η Παλιά Πόλη και το παραλιακό μέτωπο, θα γίνει, μεταξύ άλλων, πολύ πιο ελκυστική για τον Τουρισμό, οι ροές του οποίου σήμερα, είτε απλά τη διασχίζουν, προωθούμενες κατ’ ευθείαν στην Κνωσό (π.χ. κρουαζιέρες), είτε παραμένουν ελάχιστα σ’ αυτή περιοριζόμενες μόνο στην επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, κι αυτό παρά την ύπαρξη στο Βόρειο Άξονα της ευρύτερης περιοχής μιας εξαιρετικά ανεπτυγμένης τουριστικής ζώνης και, κατά συνέπεια, πλήθους τουριστών καθ’ όλη την τουριστική περίοδο.

2.-Εξάλλου, στο Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) του Δήμου Ηρακλείου, που καταλαμβάνει και μεγάλο τμήμα του εκτός της κυρίως πόλης περιβάλλοντα χώρο διατυπώνονται τα ακόλουθα: 
«Βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) ισχύοντος αλλά και αναθεωρούμενου, για την περιοχή του Ηρακλείου είναι η ανάδειξή της σε μητροπολιτικό κέντρο διαπεριφερειακής εμβέλειας για τον Μινωικό Πολιτισμό με άξονα την έρευνα – τεχνολογία και τον πολιτισμό, καθώς και ισχυρό κέντρο κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής κατεύθυνσης, στο ΠΠΧΣΑΑ, αλλά και στα στρατηγικά πλαίσια χωρικού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, υπάρχει πρόβλεψη για χωροθετήσεις μοναδιαίων χρήσεων γης μητροπολιτικής εμβέλειας, καθώς και λειτουργική σύνδεση, δυο μητροπολιτικών πόλων, της Κνωσού και της Παλιάς Πόλης, που αναδεικνύει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνύπαρξης στοιχείων από «5+1» πολιτισμούς. Στην ίδια λογική προβλέπονται και εκτεταμένες αναπλάσεις, με προτεραιότητα στην παλιά πόλη, καθώς και σε υποβαθμισμένες περιοχές του αστικού χώρου, με περιβαλλοντική κατεύθυνση. Επίσης στην ίδια λογική προβλέπεται και η ταυτόχρονη ενίσχυση της σύνδεσης της παλιάς πόλης και της Κνωσού, με το παράκτιο μέτωπο και το λιμάνι – κόμβο κρουαζιέρας».
Όλα τα παραπάνω θα ενισχύσουν την προσπάθεια του Ηρακλείου να αναδειχθεί ως πόλη «Ανθεκτική», «Έξυπνη» , με ισχυρή «πολιτιστική και τουριστική» ταυτότητα.
3.-Καθίσταται, λοιπόν, ανάγκη να αυξηθεί η  τουριστική ελκυστικότητα της πόλης, του Ηρακλείου και να επιμηκυνθεί η παραμονή των τουριστών εντός αυτής:
α) αφενός με τη δημιουργία εσωτερικά στην πόλη αξιόλογων πολιτιστικών  διαδρομών, που να περιλαμβάνουν το τείχος και ενδιαφέροντα ιστορικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά στοιχεία της παλιάς πόλης (πεζοδρομήσεις, Λότζια, Κρήνη των Λεόντων, Άγιος Τίτος, σύγχρονες κατασκευές και δράσεις, σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή, γαστρονομία και οίνος κ.λπ.)  και 
β) με την καλύτερη σύνδεσή της με τον αρχαιολογικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Κνωσού, η οποία θα πρέπει να αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά, με απώτερο μάλιστα στόχο να ενταχθεί ο Μινωϊκός πολιτισμός στον κατάλογο των μνημείων  Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

4.- Το Σωματείο «Διάζωμα» στο πλαίσιο των σκοπών του, επιθυμεί να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην κατά τα ανωτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ελκυστικότητας της πόλης του Ηρακλείου και την αύξηση της επισκεψιμότητάς της, καθώς και στη σύνδεση της Πόλης Ηρακλείου και της Κνωσού και γενικά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής της Κνωσού. 

5.-Παράλληλα, όμως, το Σωματείο «Διάζωμα» έχει, εκτός των ανωτέρω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναστήλωση του μεγάλου θεάτρου και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας, που ήδη θα  υποστηρίζεται σημαντικά  και με την προσεχή έναρξη λειτουργίας του μουσείου της Μεσσαράς. Με Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΠΟΑ και Περιφέρειας ολοκληρώνεται η μελέτη της αναστήλωσης του θεάτρου, που εκπονείται υπό την επίβλεψη  της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων, ενώ επιδιώκεται η σύνδεση του θεάτρου με τον ΄Άγιο Τίτο.   Το ενδιαφέρον αυτό του «Διαζώματος» συναντιέται με το ενδιαφέρον του Δήμου Ηρακλείου να εντάξει την νότια περιοχή του Δήμου σε μια ευρύτερη Ο.Χ.Ε. με την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου για ολοκληρωμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δύο φορείς, που υπογράφουν το παρόν συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1.-Το Σωματείο «Διάζωμα» να υποστηρίξει με τις δυνάμεις του το Δήμο Ηρακλείου στο σχεδιασμό της αστικής τουριστικής/πολιτιστικής διαδρομής εντός της Πόλης, που θα αποτελεί μέρος της Β.Α.Α, και να μελετήσει και να προτείνει τις αναγκαίες οργανωτικές (soft) δράσεις  για την προβολή και καθιέρωσή της

2.-Εφόσον οι προβλεπόμενες από το Σ.Ο.Α.Π.  αστικές παρεμβάσεις μεταξύ πόλης και Κνωσού και περί την περιοχή της Κνωσού, καθώς και εντός των γειτονικών οικισμών, δεν περιληφθούν στην οριζόντια πολιτιστική διαδρομή του Μινωϊκού Πολιτισμού ή/και δεν εξασφαλίσουν άλλη χρηματοδότηση (πλην αυτής που ήδη εξασφάλισε ο Δήμος από ίδιους πόρους), να επιδιώξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Ο.Χ.Ε. εντός της γεωγραφικής περιοχής της σημερινής Περιφερειακής  Ενότητας Ηρακλείου, που να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις προβλεπόμενες στο Σ.Ο.Α.Π. αστικές παρεμβάσεις σύνδεσης της Πόλης με την Κνωσσό, και τα έργα αναστήλωσης του θεάτρου και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας σε ολοκληρωμένο Αρχαιολογικό Πάρκο, αλλά και τις αναγκαίες οργανωτικές δράσεις, ώστε οι δύο πόλοι (Κνωσός και Γόρτυνα, ενδεχομένως δε προς εξέταση και η Φαιστός) να αποτελέσουν μια επιτυχημένη επώνυμη πολιτιστική/τουριστική διαδρομή (μάρκετινγκ για τη δημιουργία επώνυμου πολιτιστικού προϊόντος, σύνδεσης με την τοπική οικονομία και κοινωνία, στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις-παραγωγούς προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων, ψηφιακή στρατηγική  κ.λπ.).

3.-Στο πλαίσιο της κοινής αυτής επιδίωξης, το «Διάζωμα» να συμβάλει με τις δικές του δυνάμεις σε θέματα σχεδιασμού των παρεμβάσεων (πολιτιστικές διαδρομές, αρχαιολογικά πάρκα), αλλά και να μεταφέρει στην κοινή προσπάθεια, με τις σχετικές αναγκαίες προσαρμογές,  την τεχνογνωσία, που απέκτησε ή αποκτά από μελέτες οργανωτικού χαρακτήρα, που έχουν ανατεθεί και υλοποιηθεί για την ΟΧΕ «Δρόμος των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου» .

Συγκεκριμένα το «Διάζωμα» θα συμβάλει μεταξύ άλλων στις παρακάτω μελέτες :

Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού.
Μελέτη Υποβάθρου για τα πιθανολογούμενα έσοδα της Πολιτιστικής Διαδρομής .
Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή».
Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού». 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.