Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

Τοπική ανάπτυξη στον Δήμο Δράμας: Πολιτιστική διαχείριση της αναβίωσης ιστορικών περιοχών.

#Χρυσάνθη Χαρίσκου

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να γνωστοποιήσει σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος με έμφαση στα ιστορικά κέντρα και ανάπλαση του αστικού χώρου καθώς και της  σωστής διαχείρισης από την τοπική κοινωνία και τις αρχές του Δήμου με σκοπό την αναζωογόνηση του κέντρου μέσα από την πολιτιστική διαχείριση. Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η συλλογή στοιχείων βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων.
Διαπιστώθηκε ότι ελάχιστες επεμβάσεις  έχουν γίνει έως σήμερα για την βελτίωση της πολεοδομικής κατάστασης και πολιτιστικής διαχείρισης και εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να υπάρξει άμεση επέμβαση από τους φορείς. 
Συνεισφορά αυτής της έρευνας είναι  η ανάδειξη  των σημείων αυτών και ο σχεδιασμός κύριων αξόνων στρατηγικής ώστε η πόλη της Δράμας να αποτελέσει πόλο έλξης τουρισμού και ανάπτυξης. 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πως η περιοχή της Δράμας προσφέρεται για ανάδειξη των αρχαιολογικών της χώρων και αυτό θα ήταν δυνατό να γίνει εάν οι επικεφαλής της τοπικής διοίκησης προσέθεταν  ακόμη ένα πυλώνα πολιτιστικής διαχείρισης, αυτόν της ανάδειξης των ιστορικών στοιχείων, πράγμα το οποίο θα διευκόλυνε και την σωστή ανάπλαση της περιοχής και την διευκόλυνση της τοπικής κοινωνίας.

Προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάδειξη των αρχαιολογικών περιοχών γύρω από το ιστορικό κέντρο υπάρχουν όμως εμπόδια ως προς την υλοποίηση τους και αυτό γιατί ενώ οι αρχές προσπαθούν να προβάλλουν την πόλη της Δράμας μέσα από προγράμματα τα οποία στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε διαφορετικά πεδία όπως αυτό της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο θα έπρεπε να συνδέεται και με την ανάδειξη των ιστορικών περιοχών.

Εισαγωγή
Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η “ Τοπική ανάπτυξη  στον Δήμο Δράμας: Πολιτιστική διαχείριση της αναβίωσης ιστορικών περιοχών.” Αναφέρεται  η ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά την ανάπτυξη  καθώς και την άσκηση πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία και την ενίσχυση πολιτιστικών οργανώσεων και διαχείρισης των υπαρχόντων ιστορικών σημείων από την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Η  έρευνα μας αφορά την πόλη της Δράμας εξαιτίας του ότι η πολιτιστική διαχείριση εφαρμόζεται σε μέρη με φτωχό οικονομικό υπόβαθρο και ήπια τουριστική ανάπτυξη των πόλεων.
 Ένταξη των μνημείων στην καθημερινή ζωή σημαίνει όμως και τη σύνδεσή τους με την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου τους. Αυτή μπορεί να επιτύχει αφενός με  την προσφορά μιας ολοκληρωμένης και ισόρροπης εικόνας του πολιτισμού μιας περιοχής και αφετέρου, με την οικονομική στήριξη που θα προκαλεί, τη συντήρηση της ζωής στην περιοχή που αφορά και τη διατήρηση της ταυτότητας του τόπου, την αύξηση του τουρισμού καθώς και της δημιουργίας υποδομών για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας σε εποχές δύσκολές όπως σήμερα που η χώρα μας βιώνει μια οικονομική και πολιτιστική κρίση. Οι τεχνικές υποδομές, το φυσικό αβιοτικό περιβάλλον, το φυσικό βιοτικό περιβάλλον, το συγκοινωνιακό σύστημα καθώς και η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφοριακής κίνησης στην περιοχή του νομού της Δράμας αποτελούν σημεία εστίασης ενδιαφέροντος και έρευνας. . 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της Δράμας και γενικότερα πόλεων παρόμοιου υποβάθρου. Θα επιδιωχθεί με εύρεση τρόπων δημιουργία ευχάριστων διαδρομών στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου θα περνούν γύρω από τα ιστορικά μνημεία της και την αναβίωση της περιοχής μέσα από την δημιουργική ανάπλαση και  την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, για τις μετακινήσεις, και την διευκόλυνση  του από το κυκλοφοριακό φόρτο των σημείων αυτών  και τις θέσεις στάθμευσης ώστε να γίνεται καλύτερη η διαχείριση του οδικού δικτύου της πόλης και να μην αποτελεί σημείο επικινδυνότητας για τους πολίτες αλλά χώρο αναζωογόνησης.      Για την επίτευξη του σκοπού λαμβάνεται υπόψη η τάση  των πόλεων να επενδύουν στον πολιτιστικό τομέα με σκοπό την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ του πολιτισμού, του τουρισμού και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Αναλύουμε τα δεδομένα εστιάζοντας στα πολιτιστικά  στοιχεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην κύρια περιοχή έρευνας,  δηλαδή στο ιστορικό κέντρο της πόλης και άλλα παρεμφερή ιστορικά σημεία, όπως μουσεία και κτίρια ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς με εικαστικό ενδιαφέρον, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος  της Διαφήμισης στον τομέα του  τουρισμού σε μέρη πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Εξετάζονται επίσης οι δυνατοί τρόποι χρηματοδότησης της απαραίτητων διαχειριστικών δομών προς επίτευξη του σκοπού. 

Έρευνα
Η έρευνα μας εστιάζει στην πόλη της Δράμας και αφορά την τοπική ανάπτυξη μέσω της Αναβίωσης Ιστορικών Σημείων μέσα από την πολιτιστική διαχείριση ώστε να βρούμε τρόπους επίλυσης χρηματοδοτικών προγραμμάτων τα οποία θα επιφέρουν πηγές χρηματοδότησης αλλά και επίλυσης προβλημάτων σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία μέσω ανάδειξης καίριων πολιτιστικών σημείων της πόλης ώστε η Δράμα να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικού προορισμού. 

Προκειμένου να δούμε τρόπους  με τους οποίους οι  Δημοτικές αρχές  μπορούν να επιλύσουν τα επικείμενα ζητήματα κι αν κατά φέρνουν να καλύψουν τις  ανάγκες των πολιτών, για την επίτευξη του σκοπού μας προβήκαμε στην χρήση του ερωτηματολόγιων δυο ειδών τα οποία συμπλήρωσαν οι τοπικές αρχές καθώς και οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δράσεις στο χώρο της περιοχής της Δράμας, συνεντεύξεις που δόθηκε από τον Δήμαρχο Δράμας τον υπεύθυνο πολιτισμού  και από την υπεύθυνη του αρχαιολογικού μουσείου. 
Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν προσωπικά κατόπιν επίσκεψης στην Δράμα και μερικά συμπληρώθηκαν από τις τοπικές αρχές παρουσία μου συγχρόνως με    προσωπική συνέντευξη από τους ερωτηθέντες, στην οποία καταγράφηκαν οι απόψεις τους επιπλέον των απαντήσεών στα ερωτηματολόγια. Άλλα πάλι στάλθηκαν ηλεκτρονικά μέσω Google+ και οι απαντήσεις επίσης ήλθαν ηλεκτρονικά. 
Επίσης δημιουργήσαμε και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο το οποίο αφορούσε τις τοπικές επιχειρήσεις ώστε να δούμε της απόψεις της κοινωνίας σχετικά με την πολιτιστική διαχείριση μέσω του τουρισμού τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από εμένα στο χώρο τους και πολλά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας  Googgle+ ώστε να υπάρχει μια σφαιρική εικόνα της έρευνας αφού οι τοπικές επιχειρήσεις αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της κοινωνίας και της διοίκησης του τόπου.Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν ανώνυμα.Οι επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 18 καφετέριες, 11 ταβέρνες, 3 γκαλερί, 6 ξενοδοχεία, 7 ταξιδιωτικά γραφεία. 45 συνολικά επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα έρευνας
Μετά από τις διορθώσεις στα ερωτηματολόγια που προέκυψαν από μία προκαταρκτική έρευνα, ολοκληρώθηκε η σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου και άρχισε να διανέμεται στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε επίσης και ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα (βλ. . Παράρτημα Ι - Ερωτηματολόγιο), το οποίο εξηγούσε τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνας.

Η έρευνα αυτή διεξήχθη τον Απρίλιο και το Μάιο του 2017 στα γραφεία των ερωτηθέντων  με την προσωπική παράδοση των.

Οι ερωτηθέντες στο πρώτο ερωτηματολόγιο ήταν άτομα που ασχολούνται με την τοπική Διοίκηση και έχουν καίριες θέσεις στο Δήμο Δράμας. Πιο συγκεκριμένα, ερωτήθηκαν ο Δήμαρχος Δράμας, οι δυο αντιδήμαρχοι του πολιτισμού, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, η εκπρόσωπος στην Τ.Α, ο υπεύθυνος πολιτισμού όσον αφορά δράσεις του πολιτιστικού πεδίου, η υπεύθυνη του αρχαιολογικού μουσείου και ο εκπρόσωπος της πρώην διοίκησης Δράμας, ώστε να υπάρχει η άποψη και των δυο πλευρών. Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης τον νομού Δράμας ευχαρίστως απάντησαν στις ερωτήσεις μας και έχουν συνδράμει στην έρευνα μας και μέσω των ερωτηματολογίων, μέσα από υλικό σχετικό με την Δράμα, καθώς και με ατομικές συνεντεύξεις που καταγράφηκαν, ώστε να υπάρξει γόνιμο πεδίο έρευνας. Άλλα ερωτηματολόγια  δόθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο σε μορφή φόρμας μέσω Google+ και άλλα εκτυπώθηκαν και συμπληρώθηκαν στα γραφεία των ανωτέρω, συγχρόνως με την συνέντευξη. 

Η γνώμη ατόμων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Διάγραμμα 1: Σημαντικότερα σημεία/αξιοθέατα
Στο (Διάγραμμα 1) επισημαίνουμε τα σπουδαιότερα σημεία/αξιοθέατα της Δράμας,  τα οποία θα πρέπει να προβάλλουμε, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (45%) θεωρεί σαν κύριο πόλο τουριστικής ανάπτυξης τα ιστορικά αξιοθέατα. Κανείς δεν θεώρησε πως η διοργάνωση συνεδρίων θα ήταν σημαντική στην τουριστική ανάπτυξη. Η γαστρονομία, με ποσοστό 33%, θεωρήθηκε σπουδαιότερο στοιχείο τουριστικής ανάπτυξης  από την διοργάνωση Φεστιβάλ (22%).


Διάγραμμα 2: Απαιτούμενα για αποτελεσματική αυτοδιοίκηση
Το 62% των ιδίων ερωτηθέντων (Διάγραμμα 2), ως υπευθύνων να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μέσω της  πολιτιστικής διαχείρισης, απάντησαν ότι  για να είναι αποτελεσματική η τοπική αυτοδιοίκηση στη προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης  απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό. Το 25% θεωρούσε ότι σπουδαιότερη είναι η ικανότητα των αιρετών διοικούντων και το 13% ότι η επιτυχής ανάπτυξη χρειάζεται κυρίως πολιτική βούληση των διοικούντων. Κανείς δεν θεωρούσε ότι μία έγκαιρη κρατική νομοθετική διευκόλυνση είναι απαραίτητη. 

Διάγραμμα 3: Πλεονεκτήματα Δήμου Δράμας
Λαμβανομένου μας υπόψη την πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί τα ιστορικά αξιοθέατα σαν  το πιο σημαντικό σημείο ανάπτυξης ερωτήθηκαν εάν η Δράμα έχει επαρκή ιστορικά αξιοθέατα ή εάν η ανάπτυξή της πρέπει να βασιστεί σε άλλα στοιχεία τουρισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) (Διάγραμμα 3) θεωρούσε ότι η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής είναι ισχυρή, ενώ το 29% πίστευε πως η εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος θα ήταν καλύτερο μέσον τουριστικής ανάπτυξης. Η προβολή των ιστορικών σημείων και η γειτνίαση με άλλους τουριστικούς αρχαιολογικούς προορισμούς μοιράστηκαν το υπόλοιπο ποσοστό, 14% το καθένα, στην σπουδαιότητα σαν κύριοι στόχοι της προσπάθειας για τουριστική ανάπτυξη. 

Διάγραμμα 4: Μειονεκτήματα Δήμου Δράμας
Οι ίδιοι ερωτηθέντες, θέτοντάς τους το ερώτημα σχετικά με το ποιο  θεωρούν το πιο αδύνατο σημείο τουριστικής προβολής της Δράμας,  απάντησαν (Διάγραμμα 4) πως κατά 30% η έλλειψη ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατά 30% επίσης η έλλειψη εμπειρίας στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα κύρια μειονεκτήματα για την ανάπτυξη της Δράμας. Το 20% των ερωτηθέντων θεωρεί σαν κύριο εμπόδιο σε επιχειρούμενη προσπάθεια ανάπτυξης την έλλειψη ρευστού. Παρομοίως, ένα 10% θεωρεί την ανεργία σαν κύριο λόγω πιθανής αποτυχίας. Η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος θεωρείται σαν μειονέκτημα της Δράμας μόνο από το 10% των ερωτηθέντων. Κανείς δεν θεώρησε ότι η Δράμα μειονεκτεί από άποψη μη εφαρμογής νέων τεχνολογιών. 

Διάγραμμα 5: Τουριστική προβολή
Το επόμενο ερώτημα (Διάγραμμα 5) που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ανωτέρω είναι η εάν η  τουριστική προβολή για την πόλη της Δράμας ήταν επαρκής για την προηγούμενη χρονιά. Εδώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεώρησε, κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (75%), πως η προβολή της Δράμας δεν ήταν επαρκής. 

Διάγραμμα 6: Δράσεις για τουριστική προβολή
Ποιες όμως ήταν οι δράσεις του Νομού Δράμας όσον αφορά την τουριστική προβολή θα απαντηθεί (Διάγραμμα 6) από τους παραπάνω συμμετέχοντες στην έρευνα με τα ακόλουθα ποσοστά: Το 50% απάντησε πως τα έντυπα ήταν ο κύριος τρόπος τουριστικής προβολής. Ακολουθούσε το διαδίκτυο με 20%, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις κατά 20% και τέλος, η συμμετοχή σε εικαστικές εκθέσεις κατά  10%.

Οι απαντήσεις των τοπικών επιχειρήσεων.
Ακολουθησε ένα δευτέρου τύπου ερωτηματολόγιο σχετικά με τις τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τον κύριο ιστό ανάπτυξης γύρω από τον τουρισμό, αφού είναι απαραίτητη  η σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία και η προσφορά τους σε θέσεις εργασίας και με την συμβολή τους στην νυχτερινή διασκέδαση αποτελούν αποτελούν ζωτικό παράγοντα στην πόλη. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα που παρεμπόδισαν την ομαλή ροή της έρευνας. Σημαντικότερο όλων ήταν η άρνηση αρκετών χρηστών να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Λόγο του μεγάλου φόρτου εργασίας των, με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την συγκέντρωση των ερωτηματολογίων. 

Διάγραμμα 7: Ποσοστά επιχειρήσεων της Δράμας, κατά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι επιχειρήσεις της Δράμας δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ψυχαγωγίας, με ποσοστό 40% (Διάγραμμα 7). Ακολουθεί ο γαστρονομικός τομέας, με ποσοστό 24%, ο τουριστικός με ποσοστό 20% και τέλος ο τομέας των μεταφορών με ποσοστό της τάξης του 16%. 

Διάγραμμα 8: Προτεινόμενοι τρόποι συμβολής των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη.
Στην ερώτηση για τους προτεινόμενους τρόπους συμβολής των επιχειρήσεών στην ανάπτυξη του τόπου (Διάγραμμα 8), η πλειονότητα (40%) θεωρούν την νυχτερινή διασκέδαση ως τον κύριο τρόπο, την ελκυστική διατροφή σαν την επόμενη κατηγορία με ποσοστό 28%, την διευκόλυνση στον τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών  με ποσοστό 16%, και  τέλος με  ίσα ποσοστά της τάξης του 8% την ενημέρωση τουριστών και την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Διάγραμμα 9. Καταλληλότερη περιοχή 
για πολιτιστική ανάπτυξη

Η επόμενη ερώτηση (Διάγραμμα 9) αφορούσε το ποια θεωρούν την καταλληλότερη περιοχή ανάπτυξης για πολιτιστική ανάπτυξη, ποια τοποθεσία θεωρείται πρωταρχικό στόχο όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη και σε ποιους κλάδους στους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις της περιοχής Δράμας. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν την περιοχή του ιστορικού κέντρου, ως πρώτη περιοχή προτίμησης με το  ποσοστό 10%, ακολουθεί το εμπορικό κέντρο με ποσοστό 6% , ενώ οι χώροι φυσικής ομορφιάς έχουν ποσοστό 6%, και τέλος έχουμε την ειδική περιοχή εκτός κέντρου στην οποία δεν φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερο βάρος με ποσοστό 2%.

Διάγραμμα 10. Βοήθεια κεντρικής διοίκησης

Στο ερώτημα αν υπήρχε βοήθεια της κεντρικής διοίκησης από τα υπουργεία όλοι οι ερωτηθέντες (Διάγραμμα 10) απάντησαν αρνητικά σε ποσοστό 100% και ότι ή βοήθεια  από την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ελάχιστη  (5%) (Διάγραμμα 11). 


    Διάγραμμα 11. Βοήθεια τοπικής αυτοδιοίκησηςΔιάγραμμα 12. Είδος διευκόλυνσης
Στο ερώτημα ποιο θα ήταν το είδος της διευκόλυνσης το οποίο θα ήθελαν να γίνει οι απαντήσεις διέφεραν (Διάγραμμα 12). Η αδειοδότηση έναντι ενοικίου είχε ποσοστό 25% με μικρή διαφορά από τους λιγότερους φόρους με ποσοστό 20%, η βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης με ποσοστό 20%, η γρήγορη και συνεπής γραφειοκρατία με ποσοστό 20% και τέλος ο έλεγχος παράνομής επιχειρηματικότητας με ποσοστό 15%.

Διάγραμμα 13. Επιρροή της οικονομικής κρίσης
στην πολιτιστική διαχείριση.
Το επόμενο (Διάγραμμα 13) αφορά την ερώτηση στο εάν είναι εύκολο να υπάρξει δυνατότητα πολιτιστικής διαχείρισης σε περίοδο κρίσης. Εδώ τα ποσοστά δείχνουν επικράτηση του ναι με ποσοστό 55% ένατι του όχι με το ποσοστό του 45%.Διάγραμμα 14. Συμμετοχή/χρηματοδότηση ξένων επιχειρήσεων
στην πολιτιστική διαχείριση
Οι ερωτηθέντες σχετικά με το αν θα συμφωνούσαν με την συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων ή την χρηματοδότηση από αυτές της πολιτιστικής ανάπτυξης απάντησαν με ποσοστό 85% όχι έναντι του ναι με ποσοστό 15% (Διάγραμμα 14). 


Διάγραμμα 15. Δραστηριότητα δημιουργίας ανάπτυξης
Η τελευταία ερώτηση (Διάγραμμα 15) σχετικά με την γνώμη των ερωτηθέντων στο είδος  της δραστηριότητας η οποία είναι πιθανότερο να δημιουργήσει ανάπτυξη αυτή την εποχή. Απάντησαν με ποσοστό 40% η τουριστική, η πολιτιστική με ποσοστό 25%, την εμπορική με 20%, και άφησαν τελευταία την βιομηχανική δραστηριότητα με ποσοστό 15%.


Συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Ήταν εμφανές κατά την διάρκεια της έρευνας αυτής ότι ενώ σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της πόλης. Συμφωνούσαν επίσης στην μεγάλη πλειονότητά των ότι  ο τουρισμός θα ήταν ο προσφορότερος τρόπος να επιτευχθεί ανάπτυξη. Διέφεραν όμως στην μέθοδο τόνωσης του τουρισμού, καθώς άλλοι έδιναν έμφαση στον πολιτισμό και στα ιστορικά στοιχεία  της πόλης, ενώ άλλοι προτιμούσαν η έμφαση να δοθεί στο φυσικό περιβάλλον εντός και εκτός αυτής. Χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν επίσης ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ενώ δεν είχαν αντίρρηση να βοηθήσουν στην πολιτιστική ανάπτυξη συνδεδεμένη με τον τουρισμό, η κάθε επιχείρηση ήταν έντονα ενδιαφερόμενη για το εάν συγχρόνως θα υπήρχαν ευκαιρίες επέκτασης των δικών των δραστηριοτήτων. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις προτιμούσαν των ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης, όπου και ήταν κυρίως τοποθετημένες. Η ανάπλαση πού προτιμούσαν σχετιζόταν με την διευκόλυνση της πρόσβασης των τουριστών στις επιχειρήσεις των συνοδευόμενη με την δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και παροχή δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών. Αντιθέτως τα ενδιαφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ευρύτερα και περιλάμβαναν την διαχείριση του νερού, την αποκομιδή σκουπιδιών, τις συνεργασίες με άλλες πόλεις και πανεπιστήμια, την εμπλοκή ευρωπαϊκών θεσμών και προγραμμάτων, καθώς και την συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων, για το τελευταίο εκ των οποίων υπήρχαν ισχυρές αντιρρήσεις από τις τοπικές επιχειρήσεις. Κοινό έδαφος συμφωνίας απόψεων ήταν η ανάγκη ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων της πόλης, τα οποία συμβαίνει να ευρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη  οδό Βενιζέλου και τα οποία επί του παρόντος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ειδική αρχαιολόγο,  είναι κάτω από την οδό αυτή και τα καταστήματα πού την πλαισιώνουν, υπογείως. Υπάρχει συμφωνία επίσης στο ότι πρέπει να γίνει τουριστική προώθηση και αλλαγή στην κυκλοφορία η οποία δημιουργεί όμως ήδη δημιουργεί  ενστάσεις και συνεχή προβλήματα στην διαχείρισή της. Λόγω των ανωτέρω, προτείνεται η πρόσληψη εδικών πολιτισμικής διαχείρισης και τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίοι θα συγκεράσουν τις διαφορές απόψεων και θα εφαρμόσουν τις κατάλληλες πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση όμως η ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων φαίνεται να είναι  ιδιαίτερης σημασίας. Παρομοίως, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου με ανασχεδιασμό της κυκλοφορίας, απαλλοτρίωση χώρων και διαμόρφωση πάρκων, πλατειών, χώρων στάθμευσης και άλλων υποδομών διευκόλυνσης των επισκεπτών απαιτείται σε σημαντικό βαθμό.

Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε πως εάν εφαρμοσθούν τα ανωτέρω  το όφελος θα είναι πολλαπλό, όχι μόνο για την πόλη της Δράμας, μέσω της προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών εν μέσω ισχυρού ανταγωνισμού, αλλά και για την τοπική κοινωνία, μέσω της ενίσχυσης της αναπτυξιακής προσφοράς της. Το ιστορικό κέντρο της Δράμας και η αναβίωση του αποτελεί ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς που μέσω της πολιτιστικής πολιτικής, που εφαρμόζει αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί οικονομικό όφελος μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών. Η ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης είναι ανεκτίμητη και καθιστά επιβεβλημένη τη συμβολή του Δήμου στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της.

Βιβλιογραφία
 • Adie BA, Hall CM. 2017. Who visits World Heritage? A comparative analysis of three cultural sites. Journal of Heritage Tourism. 12: 67-80.
 • Del Pozo PB, Calderón B, Ruiz-Valdepeñas HP. 2016. Territorial management of industrial heritage in Castilla y León (Spain): factories and landscapes.  Investigaciones Geograficas. 2016: 136-154.
 • Guccio C, Ferdinando M, Mazza I, Rizzo I. 2016. Technology and Public Access to Cultural Heritage: The Italian Experience on ICT for Public Historical Archives. In: Cultural Heritage in a Changing World. K.J. Borowiecki et al. (eds.), Springer International Publishing, Switzerland, pp 55-75.
 • Jaafar M, Aziz ARA, Sukarno SZM. 2012. An Overview of Small and Medium Budget Hotels (SMBHs). Asia Pacific Journal of Tourism Research.17: 1-13.
 • Kefala S, Sidiropoulou M. 2016. A critical cosmopolitan perspective.  Languages in Contrast. 16: 191 –212. 
 • Liyu. 2014. The Interdisciplinary Research of Virtual Recovery and Simulation of Heritage Buildings. Take Lingzhao Xuan in the Palace Museum as an Example. Conservation Science in Cultural Heritage. 14: 189-205.
 • Lu ACC, Chen BT. 2014. Information Search Behavior of Independent Travelers: A Cross-Cultural Comparison between Chinese Japanese and American Travelers.   Journal of Hospitality Marketing and Management.  23: 865-884.
 • McKercher B, Ho PSY, du Cros H. 2005. Relationship between tourism et cultural heritage management: evidence from Hong Kong, Tourism Management 26: 539-548.
 • Murdy S, Alexander M, Bryce D. 2016. Territorial management of industrial heritage in Castilla y León (Spain): factories and landscapes.  Journal of Marketing Management. 32: 1494-1512.
 • Paul C, Becker S. 2017. “People Are Enemies to What They Don’t Know” Managing Stigma and Anti-Muslim Stereotypes in a Turkish Community Center. Journal of contemporary ethnography. 46: 135–172.
 • Pratt AC. 2010. Creative Cities: Tensions within et between social, cultural et economic development. A critical ready of the U.K experience. City, Cultural et Society. 1: 13-20.
 • Pratt, AC. Taylor P, Derudder B, Hoyler M, Witlox. F.  Cheltenham, Edward Elgar 2011. The cultural economy and the global city. International Handbook of Globalization and World Cities: 265-274.
 • Rahmani SM, Hajilo M, Karimian T, Hajari B. 2013. The study of tourism effects in rural development and the villagers' attitude subject to rural tourism results. Life Science Journal. 10: 528-533.
 • Rehan RM. 2014. Urban branding as an effective sustainability tool in urban development. HBRC 10: 222-230.
 • Salerno R. 2017. Digital Technologies for “Minor” Cultural Landscapes Knowledge: Sharing Values in Heritage and Tourism Perspective. In: Handbook of Research on Emerging Technologies for Digital Preservation and Information Modeling. Ippolito A, Cigola M (eds). IGI Global, Mlano, pp. 510-535.
 • Styliadis AD, Ipek IA, Papadopoulou DA, Hasanagas ND,  Roussa SA, Sexidis LA. 2009. Metadata-based heritage sites modeling with e-learning functionality: Journal of Cultural Heritage. 10:  296–312.
 • Sulaiman ZM. 2014. Translating urban tourist icons across cultures: An english-malay perspective: GEMA Online Journal of Language Studies: 14: 159-173.
 • Tamjidi MH, Lotfalikhani Z. 2015. Feasibility study of creating audio tourism with emphasis on urban sounds: Case study in three cities: Tehran, Mashhad and Isfahan. 1st International Conference on Cultural Tourism in a Digital Era, Athens, Greece. vol.9, pp. 399-417.
 • Timčák, GM., Schleusener H, Jablonská, J. 2009. Wetis- a Web based tourist information system for East Slovakia. Acta Montanistica Slovaca. 14:  205-212.
 • Φραγγεδάκη M. 2010. Who visits World Heritage? A comparative analysis of three cultural sites. Journal of Heritage Tourism. 12: 67-80.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.